icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Dažniausiai užduodami klausimai

Žemiau pateikta informacija taikoma Enefit UAB ir Eesti Energia AS.

Elektros energija

Visų pirma, reikia prisiminti, jog tiekėjo pakeitimas vartotojui nieko nekainuoja. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį su tiekėju, vartotojas informuoja energijos skirstomųjų tinklų operatorių „AB ESO" apie tai, kad konkretus vartotojas sudarė elektros pirkimo – pardavimo sutartį bei, kad sutartis įsigalios nuo x dienos. Tai galima padaryti per ESO savitarnos svetainę www.manogile.lt. Reikėtų nepamiršti, kad minimalus ESO informavimo apie planuojamus tiekėjo pasikeitimus laikotarpis yra 3 savaitės. Tad jei klientas norėtų, kad elektros tiekimas prasidėtų nuo sausio 1 d., jis privalo ESO apie tai informuoti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.

Pasirinkę nepriklausomą tiekėją, vietoje dabar turimos vienos sutarties su ESO turėsite dvi: su pasirinktu nepriklausomu tiekėju dėl elektros energijos tiekimo ir ESO dėl elektros persiuntimo. Elektros energijos suvartojimą, kaip ir seniau, turėsite deklaruoti AB ESO, kuris perduos šiuos duomenis nepriklausomam tiekėjui. Atitinkamai kas mėnesį gausite dvi sąskaitas: pirmiausia iš ESO – tik už elektros persiuntimą, o po to iš nepriklausomo tiekėjo – už sunaudotą elektros energiją. Dvi sąskaitos reiškia iki šiol buvusios vienos sumos išskaidymą, o ne dvigubą apmokėjimą.

Įmonėms, nepasirinkusioms nepriklausomo tiekėjo, taikoma garantinio tiekimo kaina. Garantinio tiekimo kainą nustato ESO ir ją viešai skelbia savo svetainėje.

Pasirašydami sutartį, pardavėjas įsipareigoja tiekti elektros energiją, o pirkėjas ją pirkti pardavimo laikotarpiu. Pardavimo laikotarpiu elektros energija tiekiama už Individualiosiose sąlygose nurodytą kainą.


Pardavėjas gali pateikti pirkėjui pasiūlymą pratęsti sutartį naujam pardavimo laikotarpiui nauja pasiūlyme nustatyta kaina. Pardavėjo pateiktas pasiūlymas galios jame nustatytą laikotarpį, per kurį šalys turi sudaryti atitinkamą sutarties papildymą/ pakeitimą dėl naujos elektros energijos kainos nustatymo naujam pardavimo laikotarpiui. Jei per nurodytą pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys tokio papildymo/ pakeitimo nesudarė, pasiūlymas netenka galios ir sutartis pasibaigia joje nustatyta tvarka.


Neterminuota sutartis gali būti nutraukiama vienai iš šalių raštu pranešus apie tai kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 30 d. arba sutartyje ir/arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais.


Terminuota sutartis gali būti nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui tik abipusiu šalių susitarimu arba sutartyje ir/ arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį nepasibaigus pardavimo laikotarpiui vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, rašytiniu įspėjimu pirkėjui pateiktu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei pirkėjas iš esmės pažeidžia sutartį (pavyzdžiui, laiku nesumoka ar nepilnai sumoka pardavėjui pagal sutartį mokėtinas sumas ir tokios padėties neištaiso per 10 darbo dienų nuo raštiško pardavėjo pranešimo apie nesumokėtą sumą gavimo, pradelsia mokėjimus ilgiau nei 7 kalendorines dienas bent du kartus per dvylikos mėnesių laikotarpį, pradeda vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, perka elektros energiją objektams iš bet kurio kito elektros energijos tiekėjo be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo, pirkėjui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūros). Tuo atveju, jei sutartis nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui dėl pirkėjo kaltės (įskaitant nutraukimą dėl pirkėjo esminio sutarties pažeidimo, taip pat pirkėjo iniciatyva, kt.), pirkėjas privalo sumokėti sutarties nutraukimo mokestį.

Nepriklausomo tiekėjo tiekiamos elektros energijos kaina – viena galutinės kainos, kurią vartotojas sumoka už sunaudotą elektros energiją, sudedamųjų dalių. Vartotojas taip pat turi susimokėti ESO už elektros persiuntimą (perdavimą, skirstymą, VIAP, sistemines paslaugas) ir akcizo bei pridėtinės vertės mokesčius.

electricity price chart

Pavyzdys: elektros energijos kainos sudedamosios dalys 2014 metais

VIAP – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, teikiamos siekiant įgyvendinti valstybės energetikos, ekonominės ir aplinkos apsaugos politikos strateginius tikslus energetikos sektoriuje ir užtikrinti visuomenės interesų įgyvendinimą. VIAP iš vartotojų, prijungtų prie skirstomojo tinklo, surenka energijos skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o iš vartotojų, prijungtų prie perdavimo tinklo – perdavimo sistemos operatorius LITGRID.

Už skirstomąjį tinklą atsakinga ESO, už perdavimo sistemą – LITGRID, todėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo, elektros kokybė nėra sutarties su nepriklausomu tiekėju objektas. Esant elektros energijos tiekimo sutrikimams kreiptis reikėtų į energijos skirstomųjų tinklų operatorių – ESO, gedimų registravimo telefono numeriu 1852. Esant kitiems klausimams – klientų aptarnavimo telefono numeriu 1802.

Balansavimas yra tiekėjo atsakomybė už jo portfelyje esančių klientų suvartojimo prognozavimą. Tai taip pat yra finansinė atsakomybė prieš Perdavimo sistemos operatorių Litgrid dėl viso netiksliai prognozuoto kiekio. Paprastai tiekėjai balansavimo paslaugą įtraukia į kainą ir už tai atskirai mokėti nereikia. Jei tai nėra įtraukta į kainą, pasiūlyme vartotojui tai turėtų būti aiškiai nurodyta. Enefit, parduodama elektros energiją galutiniam vartotojui, į siūlomą kainą įtraukia balansavimo sąnaudas, tad mokėti už tai papildomai nereikia.

Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą nuorodoje: http://www.regula.lt/Puslapiai/vartotojams/vartotoju-teisiu-apsauga.aspx

Klientų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka


1. Sąvokos

Kreipimąsis – pareiškėjo siųstas pranešimas, prašymas ar skundas Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis kreipimąsi


2. Kreipimųsi įteikimas ir priėmimas

2.1. Kreipimaisi pateikiami laisva forma elektroniniu būdu per internetinę svetainę www.enefit.lt arba elektroniniu pašto adresu info@enefit.lt, paštu adresu Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius arba faksu numeriu +370 5 273 0772

2.2. Kreipimąsis pateikiamas tik lietuvių ir anglų kalbomis

2.3. Pareiškėjas kreipimesi privalo nurodyti/pateikti:

 • Vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (jei prašymą teikia juridinis asmuo) ir pateikti įgaliojimą, jei kreipimąsi teikia ne įmonės direktorius
 • Kreipimosi pateikimo datą
 • Elektroninio pašto adresą, kuriuo turėtų būti pateiktas atsakymas ir kontaktinę informaciją – telefono numerį
 • Aprašyti kreipimosi esmę ir pridėti susijusius dokumentus

3. Atsakymų pateikimas

3.1. Kreipimųsi nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo gavimo dienos

3.2. Darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi, gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti papildomos informacijos


4. Kreipimųsi nagrinėjimas

4.1. Kreipimasis išnagrinėjimas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo datos

4.2. Atsakymas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo to, kokia kalba buvo gautas kreipimasis

Naujausią informaciją apie taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, taip pat palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu galite sužinoti susisiekę su mumis telefonu +37052619141 arba elektroniu paštu energija@enefit.lt.

Vadovaujantis Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu (2013-12-27, Nr. O3-76), Enefit UAB skelbia privalomai skelbiamą informaciją pagal aprašo punktus:

 • 6 punktas. Valdymo organų nariams nustatytas 46,08 Eur vidutinis darbo užmokestis. Kitos išmokos nėra numatytos.
 • 7.8 punktas. Enefit UAB neteikia techninės priežiūros paslaugų.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija išleido atmintines, kuriose aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija vartotojui įvairiais elektros ir šilumos energijos klausimais:

Atmintinė elektros energijos vartotojams »

Atmintinė elektros energijos vartotojams »

Atmintinė elektros energijos vartotojams »

Gamtinės dujos

Tiekėjo pakeitimas vartotojui nieko nekainuoja ir nesukuria papildomo administracinio darbo. Sudarę sutartį su nauju tiekėju turėsite tik informuoti buvusį tiekėją apie naujos sutarties sudarymą ir perduoti paskutinio mėnesio suvartojimo duomenis. Naujas tiekėjas savo ruožtu informuoja skirstymo sistemos operatorių AB ESO. Svarbu, jog sutartis su nauja tiekimo įmone turi būti pasirašyta ir ESO bei buvusi tiekimo įmonė informuoti, ne vėliau nei 3 (trys) savaitės prieš tiekimo pradžią. Tiekimas pradedamas nuo 1 mėnesio dienos.


Tad, jei norite pakeisti tiekėją nuo kitų metų pradžios, sutartį turite pasirašyti ne vėliau nei gruodžio 10 diena.

Pasirašydami sutartį, pardavėjas įsipareigoja tiekti gamtines dujas, o pirkėjas jas pirkti pardavimo laikotarpiu. Pardavimo laikotarpiu gamtinės dujos tiekiamos už sutarties individualiosiose sąlygose nurodytą kainą.


Pardavėjas gali pateikti pirkėjui pasiūlymą pratęsti sutartį naujam pardavimo laikotarpiui nauja pasiūlyme nustatyta kaina. Pardavėjo pateiktas pasiūlymas galios jame nustatytą laikotarpį, per kurį šalys turi sudaryti atitinkamą sutarties papildymą/ pakeitimą dėl naujos gamtinių dujų kainos nustatymo naujam pardavimo laikotarpiui. Jei per nurodytą pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys tokio papildymo/ pakeitimo nesudarė, pasiūlymas netenka galios ir sutartis pasibaigia joje nustatyta tvarka.


Sutarties nutraukimo sąlygos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto produkto. Dažniausiai sudaromos neterminuotos ir terminuotos sutartys.


Neterminuota sutartis gali būti nutraukiama vienai iš šalių raštu pranešus apie tai kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 30 d. arba sutartyje ir/arba Specialiuosiuose teisės aktuose ir sutartyse nustatytais pagrindais.


Pažeidžiami vartotojai – buitiniai vartotojai.


Terminuota sutartis gali būti nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui tik abipusiu šalių susitarimu arba sutartyje ir/ arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį nepasibaigus pardavimo laikotarpiui vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, rašytiniu įspėjimu pirkėjui pateiktu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei pirkėjas iš esmės pažeidžia sutartį (pavyzdžiui, laiku nesumoka ar nepilnai sumoka pardavėjui pagal sutartį mokėtinas sumas ir tokios padėties neištaiso per 10 darbo dienų nuo raštiško pardavėjo pranešimo apie nesumokėtą sumą gavimo, pradelsia mokėjimus ilgiau nei 7 kalendorines dienas bent du kartus per dvylikos mėnesių laikotarpį, pirkėjui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūros). Tuo atveju, jei sutartis nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui dėl pirkėjo kaltės (įskaitant nutraukimą dėl pirkėjo esminio sutarties pažeidimo, taip pat pirkėjo iniciatyva, kt.), pirkėjas privalo sumokėti sutarties nutraukimo ir pajėgumų užsakymo mokesčius.

Ne, mes esame sudarę sutartis su skirstymo sistemos operatoriumi (ESO) ir perdavimo sistemos operatoriumi (Ambergrid). Sąskaitą už skirstymo ir perdavimo paslaugas taip pat išrašysime mes, o už šias paslaugas gauti mokėjimai bus pervesti sistemų operatoriams.


Už gamtines dujas, skirstymo ir perdavimo paslaugas bei su gamtinėmis dujomis susijusius mokesčius gausite vieną sąskaitą.

Gamtinių dujų apskaitos prietaiso duomenys deklaruojami atsiunčiant juos Enefit nurodomu elektroniniu paštu.


Duomenų deklaravimas vyksta iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.


Tuo atveju, jei einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį deklaruoja vėliau, t. y. ne iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, šis kiekis bus vertinamas kaip suvartotas kitą mėnesį. Jeigu deklaruojamas kiekis kitą mėnesį, nuo kurio keičiasi tarifas, vartotojui bus taikomi naujai įsigalioję tarifai.

Už gamtines dujas atsiskaitysite pagal mūsų išrašomą sąskaitą. Sąskaita bus išrašoma pagal Jūsų deklaruotus nekasdienės apskaitos duomenis ir ESO pateiktus kasdienės apskaitos duomenis.


Sąskaita už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energijos kiekį pateikiama sutarties sąlygose nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu iki 10 (dešimtos) kalendorinės mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, dienos. Jeigu Pirkėjas sąskaitos iš Pardavėjo negauna iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, jis apie tai iš karto privalo pranešti Pardavėjui. Jeigu iki 16 (šešioliktos) kalendorinės dienos Pirkėjas neinformuoja Pardavėjo, kad sąskaita negauta, laikoma, kad Pirkėjas sąskaitą gavo laiku ir neturi jokių pretenzijų dėl sąskaitoje nurodytų duomenų.


Jeigu Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo pateikta sąskaita arba sutinka tik iš dalies, Pirkėjas apie tai raštu informuoja Pardavėją ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo sąskaitos gavimo kartu nurodydamas prieštaravimų priežastis. Pardavėjas patikrina Pirkėjo pranešimą ir informuoja Pirkėją apie Pardavėjo atlikto patikrinimo rezultatus per 10 dienų nuo atitinkamo pranešimo gavimo iš Pirkėjo.

Gamtinių dujų sąskaita turi daug dedamųjų, tačiau ne visas reikia lyginti. Perdavimo sistemos paslaugų (perdavimo pajėgumų, vartojimo pajėgumų, perdavimo mokesčio, SGDT dedamosios) ir skirstymo sistemos operatoriaus paslaugų mokesčiai bus vienodi, nesvarbu kurį tiekėją pasirinksite. Šiuos mokesčius nustato VERT (Valstybinė energetikos regulaivimo tarnyba).


Gavus pasiūlymus iš tiekėjų reikėtų lyginti gamtinių dujų pardavimo kainą, tačiau taip pat atkreipti dėmesį ir būti tikriems, kad lyginate tuos pačius produktus, tam pačiam periodui, t.y. fiksuotą kainą metams su fiksuota kaina, biržos kainos maržą su biržos kainos marža ir t.t. Kilus klausimams, kreipkitės į mūsų pardavimų vadybininkus, kurie Jums padės palyginti kainas.


Taip pat nepamirškite atkreipti dėmesį ir į kitas sutarties sąlygas, ypač, ar taikomi ir kokie taikomi mokesčiai už nesuvartotą ar viršytą dujų kiekį. Esant didelėms baudoms, galite permokėti net gavę žemesnę dujų kainą.

Naujausią informaciją apie taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektas gamtines dujas, taip pat palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu galite sužinoti susisiekę su mumis telefonu +37052619141 arba elektroniu paštu energija@enefit.lt.


Naujausią informaciją apie gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo tarifus, prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą bei sąlygas, duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą ir siūlomas techninės priežiūros paslaugų rūšis rasite AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) ir AB Ambergrid interneto svetainėse:

Skirstymo sistemos operatorius »

Taip. Mokestis už įleidimo (entry) pajėgumus yra įskaičiuotas į pardavimo kainą.

Ši tvarka nustatoma teisės aktų tvarka. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktinis gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.


Daugiau informacijos galite rästi čia.

Nepriklausomai nuo dujų vartojimo būsenos atitinkamą mėnesį vartotojas privalo mokėti perdavimo pajėgumų dedamąją, vartojimo pajėgumo dedamąją ir SGD saugumo dedamąją.


Daugiau informacijos apie šias dedamąsias rasite Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus (AB „Amber Grid“) svetainėje.

Pirkėjui pageidaujant elektroniniu paštu arba telefonu teikiama informacija apie Pardavėjo taikomas gamtinių dujų ir paslaugų kainas, dujų kokybę ir sudėtį.


Dujų kokybės parametrus sistemos įleidimo taške (perdavimo sistemos ar kitos sistemos išleidimo taške) nustato dujų sistemos, prie kurios prijungtas Operatoriaus sistemos įleidimo taškas, operatorius.


Pardavėjo tiekiamų dujų sudėtis ir kokybė privalo atitikti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus kokybės reikalavimus.

Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kokybę užtikrina sistemos operatoriai. Už skirstomąjį tinklą atsakingas Energijos skirstymo operatorius (ESO), už perdavimo sistemą – Ambergrid. Esant elektros energijos tiekimo sutrikimams kreiptis reikėtų į skirstymo sistemos operatorių – ESO, gedimų registravimo telefono numeriu 1852. Dujų avarinės tarnybos telefono numeris – 1804.

Apie gamtinių dujų įvedimo paslaugą galite skaityti Emergijos skirstymo operatoriaus (ESO) puslapyje.

Vadovaujantis Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu (2013-12-27, Nr. O3-761), Enefit UAB skelbia privalomai skelbiamą informaciją pagal aprašo punktus:


 • 6 punktas. Valdymo organų nariams nenustatytas vidutinis darbo užmokestis. Kitos išmokos nėra numatytos.

 • 7.8 punktas. Enefit UAB neteikia techninės priežiūros paslaugų.

Klientų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka


1. Sąvokos

Kreipimąsis – pareiškėjo siųstas pranešimas, prašymas ar skundas

Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis kreipimąsi


2. Kreipimųsi įteikimas ir priėmimas

2.1. Kreipimaisi pateikiami laisva forma elektroniniu būdu per internetinę svetainę www.enefit.lt arba elektroniniu pašto adresu energija@enefit.lt, paštu adresu Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

2.2. Kreipimąsis pateikiamas tik lietuvių ir/ar anglų kalbomis

2.3. Pareiškėjas kreipimesi privalo nurodyti/pateikti:

 • Vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (jei prašymą teikia juridinis asmuo) ir pateikti įgaliojimą, jei kreipimąsi teikia ne įmonės direktorius

 • Kreipimosi pateikimo datą

 • Elektroninio pašto adresą, kuriuo turėtų būti pateiktas atsakymas ir kontaktinę informaciją – telefono numerį

 • Aprašyti kreipimosi esmę ir pridėti susijusius dokumentus

3. Kreipimųsi nagrinėjimas

3.1. Kreipimųsi nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo gavimo dienos

3.2. Darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi, gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti papildomos informacijos


4. Atsakymų pateikimas

4.1. Kreipimasis išnagrinėjimas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo datos

4.2. Atsakymas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo to, kokia kalba buvo gautas kreipimasis

Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą nuorodoje »