icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

„Enefit“ UAB privatumo politika


Asmens duomenų tvarkytojas yra „Enefit“ UAB (Gedimino pr. 9, Vilnius LT-01103) (toliau – „Enefit“) ir, kai kuriais atvejais, „Enefit“ patronuojanti įmonė „Eesti Energia AS“.

Ką apima privatumo politika?

 • paaiškina, ką darome, kad apsaugotume ir gerbtume jūsų asmens duomenų privatumą;
 • paaiškina, kaip renkame, naudojame ir saugome jūsų asmens duomenis;
 • padeda suprasti, kaip renkami ir naudojami jūsų asmens duomenys ir kokias turite teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis laikomės Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

Šiuos duomenis naudojame tuo tikslu, kuriam juos ir rinkome, ir tiek, kiek tai yra būtina šiam tikslui pasiekti. Pasiekę tikslą, asmens duomenis ištriname.

Šiame privatumo pranešime pateikiama informacija ir gairės, taikomos tais atvejais, kai naudojate mūsų paslaugas, prekes, programas arba lankotės mūsų interneto svetainėse. Privatumo pranešime nėra pateikiama informacija apie duomenų tvarkymą kitų įmonių interneto svetainėse ar jų teikiamose paslaugose.

Mūsų paslaugas galite naudoti kaip sutartinis klientas, atskiras paslaugos naudotojas, naudojantis paslaugą pagal kažkieno kito sudarytą sutartį, arba tiesiog apsilankydamas mūsų el. aplinkose kaip naudotojas ir nesudarydamas su mumis sutarties. Privatumo pranešimu vadovaujamės visais šiais atvejais. Jeigu mūsų paslaugų klientas leidžia naudotojui naudotis paslaugomis pagal jų ir „Enefit“ sudarytą sutartį, klientas taip pat turi užtikrinti, kad naudotojas būtų susipažinęs su privatumo pranešimu.

Nuorodą į privatumo pranešimą jums pateikiame ir leidžiame jį perskaityti, kai sudarome sutartį. Privatumo pranešimas yra informaciją perteikiantis dokumentas, bet jis nėra su jumis pasirašytos sutarties arba „Enefit“ bendrųjų sąlygų dalis.

Šiuolaikinėms paslaugoms, įrenginiams ir sprendimams vystantis dideliu greičiu, ne ką lėčiau vystosi ir duomenų tvarkymas, kuris yra būtinas minėtiems dalykams teikti. Dėsime visas pastangas, kad šis privatumo pranešimas būtų nuolat atnaujinamas ir jums prieinamas „Enefit“ interneto svetainėje www.enefit.lt. Informuosime jus apie reikšmingiausius pakeitimus, susijusius su jumis ir privatumo pranešimu, savo interneto svetainėje, el. paštu arba bet kokiu kitu priimtinu būdu.

Kas yra asmens duomenys ir kokio tipo asmens duomenis tvarko „Enefit“?

Asmens duomenys (toliau – Duomenys) yra duomenys, tiesiogiai arba netiesiogiai susieti su jumis kaip privačiu asmeniu. Aiškumo dėlei, jūsų asmens duomenis skirstome į toliau nurodytas tris kategorijas pagal jų pobūdį ir šaltinius. Asmens duomenų šaltinis nurodo, per kokius kanalus arba per kokius asmenis asmens duomenys pasiekė „Enefit“.

Pagrindiniai duomenys

Pagrindiniai duomenys apima, pavyzdžiui: vardą, pavardę, naudotojo vardą, asmens kodą, gimimo datą, asmens tapatybės dokumento (pvz., paso, asmens tapatybės kortelės) numerį arba kitą susijusią informaciją, amžių, adresą, el. pašto adresą, informaciją apie prenumeruojamas paslaugas arba įsigytas prekes (pvz., paslaugos sudėtį, papildomus paslaugas, parametrus, paslaugos adresą, naudojamą įrangą ir t. t.), susijusį statinį IP adresą, domeno vardą arba įrenginio serijos numerį, sąskaitos išrašymo informaciją (sąskaitos siuntimo adresą, nuorodos numerį ir t. t.) ir t. t.

Duomenų rinkimo šaltiniai: informaciją gauname iš jūsų ir jums naudojantis paslaugomis. Tam tikrus pagrindinius duomenis taip pat gauname iš nacionalinių registrų.

Neasmeniniai duomenys

Paskutinė mūsų tvarkomų duomenų kategorija yra neasmeniniai duomenys, kuriuos reikia tvarkyti paslaugų teikimo ir tobulinimo tikslais. Mes neasmeninius duomenis suvokiame kaip duomenis, gautus naudojant mūsų interneto svetainę.

Duomenų rinkimo šaltiniai: šią informaciją gauname, kai paslaugomis naudojasi klientai, kurių tapatybės „Enefit“ nenustatė.

Kaip renkame asmens duomenis?

Siūlome platų asortimentą paslaugų, kurias galite naudoti internetinėse paslaugų ir pardavimų aplinkose, kitose internetinėse aplinkose. Per šias paslaugas renkamų asmens duomenų pobūdis priklauso nuo to, kokias konkrečias paslaugas naudojate, kokių duomenų reikia, kad būtų galima jas teikti, kokiu mastu duomenys mums šiuo tikslu yra siunčiami (pvz., paslaugos prenumerata, naudotojo registracija ir t. t.) ir kokį leidimą mums suteikiate dėl tokių duomenų tvarkymo. Rinkdami duomenis laikomės principo rinkti kuo mažiau duomenų, t. y. renkame tik mūsų tikslui pasiekti reikalingus duomenis.

Asmens duomenis renkame šiais būdais:

 • gauname jūsų duomenis, kai užsisakote paslaugą ar prekes, užsiregistruojate kaip klientas, naudojate paslaugą, prenumeruojate naujienlaiškį, siunčiate mums informacinę užklausą arba skundą ir kitose panašiose situacijose;
 • tokie duomenys generuojami, kai naudojatės mūsų paslaugomis;
 • taip pat pagal poreikį gauname asmens duomenis iš kitų šaltinių (pvz., iš kitų paslaugų teikėjų arba viešų registrų, tokių kaip gyventojų registras, verslo registras), jei to reikia sutarčiai sudaryti, įgyvendinti arba įgyvendinimui užtikrinti, arba iš teisės aktų kylantiems įsipareigojimams įvykdyti. Be to, tokie duomenys gali būti tvarkomi jūsų leidimu. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą gavus leidimą žr. toliau.

Kuo remdamiesi ir ko siekdami tvarkome jūsų asmens duomenis?

Bet koks asmens duomenų tvarkymas turi būti pagrįstas. „Enefit“ teisinį pagrindą tvarkyti asmens duomenis suskirstėme į keturias grupes: teisinio įsipareigojimo vykdymui, sutarties vykdymui, esant teisėtam „Enefit“ interesui ir jums davus leidimą.

PVisus asmens duomenų tvarkymo tikslus taip pat suskirstėme pagal šiuos keturis teisinius pagrindus. Pagal šį suskirstymą minėtiems pagrindams ir tikslams taikomos skirtingos duomenų saugojimo sąlygos, o jūs turite skirtingas teises ir galimybes paveikti ir priimti sprendimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Teisėtas interesas

Teisėtas interesas reiškia, kad norime naudoti asmens duomenis pirmiausia tam, kad pagerintume savo paslaugas ir paslaugų teikimą, plėtotume paslaugas, prekes ir el. aplinkas, skatintume komunikaciją su klientais ir verslo veiklas – visa tai nėra griežtai būtina sutarčiai vykdyti. Tai mums leidžia teikti klientams paslaugas, prekes, kainų pasiūlymus, aptarnavimą ir kt., ko klientai iš mūsų ir tikisi. Be to, galėsime kaupti statistiką, kuri yra būtina tinkamiems verslo sprendimams priimti. Taip pat tvarkome duomenis šiuo pagrindu, jeigu tai yra būtina sudarytiems verslo sandoriams registruoti ir keistis kita verslo informacija. Teisėto intereso pagrindu jūsų pagrindinius duomenis tvarkysime ir rinkodaros analizės tikslais.

Teisėtas interesas pirmiausia yra jūsų ir mūsų teisių balansas. Šiuolaikiniuose santykiuose su klientais daroma prielaida, kad paslaugų teikėjas užtikrins klientui kuo paprastesnį ir tikslesnį paslaugos naudojimą ir aptarnavimą. Tą geriausiai galima pasiekti, jeigu galėsime naudoti jūsų asmens duomenis. Tačiau mums vis tiek reikės tvarkyti papildomus duomenis, pvz., kad būtų galima kuo geriau išnaudoti paslaugų kanalus, tobulinti ir plėtoti mūsų sistemas, naudojimo statistiką ir t. t.

Ši asmens duomenų tvarkymo teisėto intereso pagrindu apžvalga nėra baigtinė. Tiek, kiek tai pagrįstai būtina, ir tokia apimtimi, kokia yra pagrįstai reikalinga, galime tvarkyti duomenis teisėto intereso pagrindu ir kitais tikslais, jeigu tai atitinka teisės aktus.

Atsižvelgiant į tai, kad poreikis tvarkyti asmens duomenis teisėto intereso pagrindu tiesiogiai nekyla iš teisės aktų arba sutarties, tačiau išankstinio jūsų leidimo tam nereikia, šią teisę užtikrinome taip, kad visada galėtumėte su mumis susisiekti ir paprašyti paaiškinimo, pateikti prieštaravimą ir atsisakyti duomenų tvarkymo bet kuriais iš toliau nurodytų tikslų.

Tikslai, susieti su duomenų naudojimu teisėto intereso pagrindu: bendra rinkodaros veikla; gedimų, pardavimų, vartojimo ir kt. statistika (proaktyvi paslauga); bendras klientų grupių profiliavimas; sukčiavimo prevencija; duomenų saugumas, „Enefit“ nuosavybės apsauga (pvz., vaizdo stebėjimas ir prisijungimo prie „Enefit“ aplinkos informacija); santykių su klientais valdymas (užklausų, ryšių, klientų aptarnavimo valdymas), internetinis susirašinėjimas su „Enefit“; santykiai su klientais (ginčų sprendimas); keitimasis duomenimis grupės viduje; „Enefit“ prekių ir paslaugų plėtra; „Enefit“ sistemos kūrimas, bandymas; „Enefit“ pajamų surinkimo užtikrinimas.

Duomenų tvarkymas gavus leidimą

Pirmiausia, prašome jūsų duoti leidimą naudoti jūsų duomenis. Paslaugas, prekes galėtume teikti ir be jo, tačiau be jo šios paslaugos, prekės ir el. aplinkos nebūtų tokios pritaikytos asmeniniams poreikiams, intuityvios ir patogios.

Jums leidus, norime naudoti jūsų duomenis, kad suprastume jūsų elgseną ir vartojimo įpročius, jūsų su vartojimu susijusius lūkesčius, nuostatas ir poreikius, kad galėtume:

 • jums teikti reklaminius pasiūlymus, siųsti pranešimus ir tam parinkti tinkamą rinkodaros kanalą;
 • nustatyti jūsų rinkodaros segmentą, kliento tipą ir (arba) profilį;
 • sukurti ir pasiūlyti naujų, asmeniniams poreikiams pritaikytų ir (arba) tikslinių paslaugų, pasiūlymų arba pagerinti naudojimo patirtį;
 • jums rodyti asmeninį arba tikslinį turinį, pasiūlymus ir reklamas „Enefit“ klientų aptarnavimo, pardavimų arba kitose internetinėse aplinkose;
 • teikti duomenis „Enefit“ grupės įmonėms ir įgaliotiesiems tvarkytojams, kurie šiuos duomenis tvarkys pagal „Enefit“ iškeltus tikslus.

Savo leidimą visada galėsite atsiimti vėliau pateikę naują atitinkamą paraišką raštu arba tokia forma, kurią galima paversti rašytine. Paraiška arba leidimo atšaukimas negali turėti poveikio atgaline data. Atsižvelgiant į techninį sprendimą, leidimo suteikimas ir atsiėmimas informacinėje sistemoje gali užtrukti iki vienos paros, kol įsigalios.

Jūsų leidimas galioja, kol jo neatšaukėte.

Leidimas galioja, kai sudarėte su „Enefit“ sutartį ir kai naudojate „Enefit“ paslaugas kaip identifikuotas naudotojas, numatytas kito asmens sudarytoje sutartyje, t. y. jei esate nustatytos asmenybės naudotojas.

Galime naudoti jūsų duomenis rinkodaros tikslais, kad susietume šiuos duomenis su kitais jūsų duomenimis, kurie gali apimti kitų mūsų paslaugų, prekių vartojimo ir kredito informaciją, jūsų komunikaciją su „Enefit“, iš tvarkytojų arba trečiųjų šalių gautus duomenis (pvz., iš „Google Analytics“, „Facebook“ gautus duomenis, informaciją apie kreditingumą).

Jums leidus, galime rinkodaros tikslais siųsti duomenis trečiosioms šalims, kad siųstume jums „Enefit“ reklaminius pranešimus per šių šalių programas, el. aplinkas, socialinių tinklų kanalus ir t. t. (pvz., per „Google“, „Facebook“ programas).

Iš esmės jūsų, kaip privataus kliento ir kaip verslo kliento naudotojo, duomenų tvarkymas bus vykdomas pagal panašias taisykles. Tačiau svarbu paminėti, kad jūsų, kaip privataus kliento, sprendimas dėl jūsų duomenų naudojimo rinkodaros tikslais nereiškia, kad šie duomenys bus naudojami ir verslo kliento rinkodaros analizei, išskyrus tokia apimtimi, kokia yra būtina pasiūlymams teikti pagal verslo kliento naudojamus įrenginius ir paslaugas, nes verslo kliento, kaip mūsų sutartinio partnerio, teisėtas interesas yra gauti jo poreikius atitinkančius pasiūlymus.

Svarbu, kad tokia analizė būtų vykdoma ne asmeniniu lygmeniu, o atsižvelgiant į bendrą konkretaus verslo kliento paslaugų naudojimą ir ryšių duomenų rinkinio analizę.

Galite neleisti tvarkyti tokių duomenų pateikdami „Enefit“ atitinkamą prieštaravimą.

Sutarties vykdymas

Asmens duomenų tvarkymas vykdant sutartį iš esmės pasireiškia tuo, kad mūsų paslaugoms ir prekėms leidžiama pasiekti tam tikrą rezultatą. Vengiant asmens duomenų tvarkymo, šio rezultato pasiekti negalima. Apibrėžėme, kokio pobūdžio asmens informacijos mums reikia, kad galėtume suteikti paslaugą arba prekę ir užtikrinti atitinkamoje sutartyje numatytą kokybės lygį, todėl asmens duomenis galime tvarkyti minimaliai.

Tokio duomenų tvarkymo tikslai: ikisutartiniai santykiai (prašymas „Enefit“ pateikti pasiūlymą); automatiniai sprendimai (kredito reitingas); kliento užsakymų valdymas; santykių su klientais palaikymas (sutarčių sudarymas, asmens tapatybės nustatymas, priminimų persiuntimas ir t. t.); prekės arba paslaugos pristatymas klientui; sutartinės paslaugos kokybės užtikrinimas; gedimų, turinčių įtakos kliento paslaugoms, ir kitų incidentų valdymas (pranešimas, sprendimas); sąskaitų išrašymas (sąskaitų sudarymas ir pateikimas, mokėjimų surinkimas); techninių klaidų „Enefit“ paslaugose aptikimas ir pašalinimas; su „Enefit“ paslaugų naudojimu susijusių mokesčių skaičiavimas ir valdymas; sukčiavimo aptikimas.

Iš teisės aktų kylančių prievolių laikymasis

Laikydamiesi iš teisės aktų kylančių prievolių, privalome tvarkyti duomenis, kuriuos tvarkyti mūsų, kaip paslaugų teikėjo arba pardavėjo, reikalauja įstatymai.

Jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant iš teisės aktų kylančią prievolę, tokio duomenų rinkimo ir fiksavimo negalime atsisakyti nei mes, įmonė „Enefit“, nei jūs. Tokio duomenų rinkimo tikslai: apskaita; atsakymai į užklausas iš valstybės institucijų; įstatymų reikalaujamos paslaugos kokybės užtikrinimas; priežiūros institucijos ir asmens informavimas apie įvykusius pažeidimus.

Kas yra rinkodaros profiliavimas?

„Enefit“ požiūriu, profiliavimas rinkodaros tikslais yra duomenų tvarkymas, kurį taikydami tvarkome jūsų duomenis duomenų tvarkymo technologijomis, naudodami įvairius statistinės, matematinės ar prognozinės analizės metodus, kad sukurtume įvairias nuorodas, tikimybes, koreliacijas, šablonus, modelius, rinkodaros profilius ir t. t. Minėti veiksmai mums leidžia prognozuoti arba numatyti mūsų teikiamų prekių ir paslaugų vartojimo lūkesčius, nuostatas ir poreikius.

Profiliavimo ir kito automatinio rinkodaros duomenų tvarkymo skirtumas yra tas, kad profiliavimas padeda išvesti arba prognozuoti papildomus duomenis apie jus (pavyzdžiai pateikiami kituose skyriuose), kurie gali neatitikti tikrovės.

Kaip naudojame rinkodaros profiliavimą?

 • Bendram segmentavimui, klientų tipų arba profilių kūrimui ir priskyrimui, kuriuose galime analizuoti klientų demografinius duomenis (amžių, lytį), paslaugų naudojimo duomenis ir kitus apibendrintus duomenis, analizuodami profilius keletu skirtingų (konkrečiai pritaikytų atskiriems atvejams), tarptautinėje bendruomenėje pripažintų analizės metodų, kad sukurtume atskirus klientų segmentus, tipus ar profilius. Remdamiesi profilio analizėje naudotais identifikaciniais duomenimis ir tikimybių vertinimu, galime nustatyti konkretų kliento segmentą, tipą arba profilį (pvz., technologiškai pažangus klientas) ir pasitelkti šį vertinimą priimdami skirtingus rinkodaros sprendimus (pateikti klientui pasiūlymą, rodyti asmeniniams poreikiams pritaikytą turinį ir reklamas el. aplinkoje ir t. t.).
 • Elgsenos ir interesų vertinimui, remiantis kliento istorija – tokiu atveju galime analizuoti kliento duomenis, susijusius su paslaugų naudojimu, apsilankymų interneto svetainėje duomenis ir kitus duomenis apie pirkimų elgseną ir vartojimą, taikyti įvairius statistinės ir profilio analizės metodus, siekiant išvesti kliento elgsenos šablonus, modelius ir klientų tipus, ir, remiantis minėta informacija, įvertinti tikimybę, kiek konkrečiam klientui būtų įdomu užsisakyti arba naudoti konkrečią paslaugą, tokiu būdu nustatant kliento susidomėjimo rodiklį ir pan.
 • Teikdami pagal geografinius kriterijus pritaikytus pasiūlymus – tokiais atvejais galime analizuoti duomenis iš klientų, kurie naudoja paslaugas konkrečioje teritorijoje, ir naudodami statistinės ir profilio analizės metodus nustatyti, ar konkrečiam klientui siųsti reklaminį pasiūlymą ar žinutę.

Turite teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą dėl su jumis susietų rinkodaros duomenų tvarkymo, įskaitant profilio analizę rinkodaros tikslais, pranešdami apie tai „Enefit“.

Kokius priimame automatinius su jumis susijusius sprendimus?

Kredito reitingas

Parduodami prekes ir teikdami paslaugas, tiriame pagrindinę informaciją apie klientą. Šio tyrimo rezultatas išreiškiamas kredito reitingu.

Jūsų kredito reitingas yra reguliariai atnaujinamas.

Nustatydami kredito reitingą, renkame:

 • aktualią informaciją apie jūsų mokėjimų elgseną ir pagrindinę informaciją iš „Enefit“ informacinių sistemų;
 • informaciją iš vietos duomenų bazių (oficialių pranešimų, antstolių teikiamą informaciją, kitų oficialių registrų ir leidinių, pvz., verslo registro, gyventojų registro);
 • informaciją iš nutrūkusių mokėjimų registro duomenų bazės, taikydami privačių asmenų reitingavimą.

Atlikdami neautomatinį patikrinimą, taip pat naudojame ir papildomus šaltinius (paieškos variklius, teisminių sprendimų paiešką ir t. t.).

Skolos valdymas

Jei klientas nemoka skolos net ir nusiuntus jam apie tai pranešimą, jam bus apribojamas paslaugų teikimas, kaip numatyta įstatymuose.

Jeigu dėl jūsų buvo priimtas automatinis sprendimas, turite teisę prašyti, kad tokį sprendimą peržiūrėtų „Enefit“ darbuotojas.

Ar be „Enefit“ yra trečiųjų šalių, kurios gali tvarkyti asmens duomenis?

„Enefit“ grupės įmonės („Eesti Energia AS“ grupės įmonės) gali gauti jūsų duomenis, kad priimtų įmonės valdymo ir administracinius sprendimus. Be to, jos tą gali daryti, kai teikia paslaugas naudodamos visos įmonių grupės informacines sistemas.

Bendradarbiaujame su partneriais, kurie jūsų duomenis tvarkys „Enefit“ vardu. Šios trečiosios šalys negali naudoti asmens duomenų kitiems tikslams nei mūsų sutartoms paslaugoms teikti. Bendradarbiaudami su partneriais, skiriame ypatingą dėmesį tam, kad jie veiktų pagal šį privatumo pranešimą.

Įmonės, su kuriomis bendradarbiaujame, paprastai būna įsikūrusios Lietuvoje, Europos Sąjungoje arba Europos Ekonominėje Bendrijoje, bet atskirais atvejais jos gali būti įsikūrusios ir kitose šalyse. Tokiu atveju imsimės tinkamų priemonių, kad užtikrintume jūsų teisę į asmens duomenų apsaugą. Daugiau išsamios informacijos apie savo duomenų perdavimą galite gauti pateikę užklausą apie duomenų prieigą.

Vadovaujantis su partneriais sudarytomis duomenų tvarkymo sutartimis, kai kuriais atvejais gali būti taikoma bendra atsakomybė – tai reiškia, kad tiek mes, tiek mūsų partneris vienodai atsakome už jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokiu atveju galioja mūsų partnerio duomenų apsaugos sąlygos kartu su mūsų duomenų apsaugos sąlygomis.

Kaip ilgai saugome asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime tiek laiko, kiek reikės privatumo pranešime nurodytiems tikslams pasiekti, arba kiek numato teisiniai įsipareigojimai.

Reikia atsižvelgti į tai, kad tam tikrais atvejais galiojimo terminams taikomos išimtys, pavyzdžiui, skolų atvejais kai kurie automatiniai galiojimo terminai netaikomi. Be to, šios taisyklės netaikomos anoniminių duomenų saugojimui, nes tai jau nėra asmens duomenys.

Toliau pateikiami mūsų principų, saugant asmens duomenis, pavyzdžiai. Tai nėra galutinis sąrašas. Tikslesnius saugojimo terminus galite rasti peržiūrėję savo asmens duomenis (žr. toliau):

ne ilgiau nei 1 mėnesį – vaizdo stebėjimas;

6 mėnesius – potencialūs klientai, kurie norėjo gauti kainos pasiūlymą arba informacijos apie techninę parengtį, bet neužsiregistravo kaip klientu;

1,5 metų – su klientu susieti įvykiai (konsultacijos, bendri pasiūlymai);

2 metus – skambučių įrašai;

3 metus – kontaktinių asmenų duomenys; įvykiai (užsakymas, skundas, incidentas, pranešimas apie skolą); duomenys apie reikalavimus, parduotus skolų išieškojimo įmonei; duomenys, susiję su kredito suteikimu ir aptarnavimu;

5 metus – duomenys, renkami siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui;

7 metus – neaktyvaus kliento finansiniai duomenys;

13 metų – skolų duomenys, jeigu nevykdoma išieškojimo procedūra

Kaip užtikriname saugų jūsų duomenų tvarkymą?

Taikome būtinas organizacines ir informacines–technologines saugumo priemones, kad užtikrintume duomenų vientisumą, prieinamumą ir konfidencialumą. Šios priemonės apima darbuotojų, informacijos, IT infrastruktūros, korporatyvinių ir viešųjų tinklų, biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Informacijos saugumo veiksmų tikslas – užtikrinti atitinkamo lygio informacijos apsaugą, sumažinti ir išvengti rizikų.

Mūsų darbuotojams taikomi duomenų konfidencialumo ir apsaugos reikalavimai, jiems rengiami asmens duomenų apsaugos mokymai, ir darbuotojai atsako už savo įsipareigojimų vykdymą.

Iš savo partnerių reikalaujame užtikrinti, kad jų darbuotojai laikytųsi tų pačių taisyklių kaip ir mes. Jų darbuotojai atsako už asmens duomenų naudojimo reikalavimų atitikimą.

Ką galite daryti, kad apsaugotumėte savo asmens duomenis?

Įmonėje „Enefit“ skiriame daug dėmesio jūsų asmens duomenų saugumui palaikyti, tačiau jūsų pačių vaidmuo sėkmingai siekiant šių tikslų irgi yra svarbus.

Prieš atskleisdami savo asmens duomenis trečiosioms šalims arba juos kur nors įvesdami, įvertinkite, kas šiuos duomenis gaus ir kaip saugiai jie bus laikomi.

Slaptažodžių, asmens tapatybės duomenų ir kitos jautrios informacijos bei priemonių atskleidimas ir dalijimasis jomis su kitais nėra nei leistinas, nei protingas veiksmas. Komunikacijos ir interneto paslaugų atveju būtina įvertinti tai, kad, suteikę prieigą prie savo duomenų (pvz., mūsų savitarnoje), tiek dėl savo aplaidumo, tiek dėl bet kokių kitų priežasčių, suteiksite prieigą prie paslaugų informacijos, sąskaitų informacijos ir susijusių asmenų duomenų.

Jeigu įtariate, kad jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi kitaip nei numatyta mūsų privatumo pranešime, arba kad jūsų informacija buvo atskleista pašaliniams asmenims, būtinai kuo anksčiau apie tai informuokite mus. Tokiu būdu galėsime kuo greičiau išspręsti susidariusią situaciją ir kuo labiau sumažinti galimus nuostolius.

Kokias turite su jūsų asmens duomenimis susijusias teises?

Teisė gauti savo duomenis

Turite teisę bet kurio metu gauti savo asmens duomenis, kuriuos turi „Enefit“. Be to, turite teisę būti informuoti apie duomenų tvarkymo tikslus ir duomenų saugojimo terminus. Šiuos duomenis galima gauti paskambinus tel. nr. +370 5 261 9141 el. paštu [email protected].

Teisė taisyti asmens duomenis

Jei peržiūrėdami savo duomenis aptikote neteisingų duomenų, arba jei jūsų asmens duomenys pasikeitė, galite informuoti paskambinus tel. nr. +370 5 261 9141 el. paštu [email protected].

Teisė būti pamirštam

Tam tikrais atvejais turite teisę nurodyti ištrinti jūsų asmens duomenis. Tai ypač galioja, kai duomenys tvarkomi leidimo ir teisėto intereso pagrindu. Tai apima, pavyzdžiui, rinkodaros profilius ir pan. Tačiau visiškai ištrinti asmens duomenų dažnu atveju nėra įmanoma, nes šiuos duomenis naudojame ir kitiems tikslams, dėl kurių iš anksto ištrinti tokius duomenis yra draudžiama dėl sutartinių ir teisinių priežasčių.

Teisė teikti prieštaravimą

Turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti bet kokios veiklos, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu, vykdymui, kuris atliekamas teisėto intereso pagrindu. Gavę prieštaravimą, įvertinsime teisėtus interesus ir, jei įmanoma, nustosime tvarkyti atitinkamus duomenis.

Šia teise negalima pasinaudoti, kai privalome rinkti, teikti arba ginti teisinę pretenziją (pvz., manome, kad asmuo pažeidė sutartį, todėl kreipėmės į teismą arba kitą teisėtvarkos instituciją, kad apgintume savo teises).

Teisė apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą

Tam tikrais atvejais turite galimybę apriboti asmens duomenų tvarkymą aiškiai apie tai mus informuodami per savitarną arba el. paštu [email protected]. Šia teise galima pasinaudoti tik šiais atvejais:

 • kad patikrintumėte asmens duomenų tikslumą, kai suabejojote jų tikslumu;
 • kad būtų užfiksuotas neteisėtas duomenų tvarkymas;
 • jums reikia asmens duomenų renkant, teikiant arba ginant teisinę pretenziją;
 • kai pateikiate prieštaravimą, kad būtų įvertintas teisėtas interesas, ir norite apriboti ginčijamų duomenų tvarkymą, kol bus priimtas sprendimas.

Tačiau įvertinkite tai, kad, norint pasinaudoti šia teise, reikia labai tiksliai suformuluoti tikslą. Tam tikrais atvejais, tai gali lemti laikiną paslaugų teikimo sustabdymą.

Teisė perduoti duomenis

Teisė perduoti duomenis jums suteikia papildomą savo asmens duomenų kontrolę. Leidžiame jums gauti savo asmens duomenis arba juos tiesiogiai perduoti kitam paslaugų teikėjui, kompiuteriniu formatu (su sąlyga, kad kitas paslaugų teikėjas turi priemonių, leidžiančių gauti duomenis tokiu duomenų formatu). Atkreipkite dėmesį, kad negalime to garantuoti ir nesame atsakingi už kito paslaugų teikėjo gebėjimą gauti jūsų asmens duomenis.

Skirtingai nei teisė gauti savo duomenis, teisė perduoti duomenis yra ribota keletu aspektų:

 • turite teisę gauti asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, aiškios struktūros, plačiai naudojamu kompiuteriniu formatu;
 • teisė perduoti duomenis galioja tik tiems duomenims, kuriuos naudojame sutarties įgyvendinimo arba leidimo pagrindu, ir yra vykdoma tik automatiniu būdu;
 • vykdydami šią teisę, taip pat turime atsižvelgti į trečiųjų šalių privatumo teises.

Pateikti užklausą dėl duomenų perdavimo galima paskambinus tel. nr. +370 5 261 9141 el. paštu [email protected].

Teisė kreiptis į „Enefit“, priežiūros instituciją ir teismą

Jeigu norėtumėte gauti papildomos informacijos apie savo asmens duomenų naudojimą arba jums reikia pagalbos dėl pasinaudojimo savo teisėmis savitarnoje, visada galite kreiptis į klientų aptarnavimą [email protected].

Jeigu nerimaujate, kad jūsų asmens duomenys buvo naudojami aplaidžiai arba priešingai nei nurodyta privatumo pranešimo turinyje, visada galite apie tai pranešti klientų aptarnavimui [email protected].

Visada turite teisę kreiptis į Duomenų apsaugos inspekciją arba teismą, kad apsaugotumėte savo privatumo teises ir asmens duomenis. Duomenų apsaugos inspekcija yra viešoji institucija, į kurią galima kreiptis arba su ja pasikonsultuoti dėl su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų.

Dėl slapukų naudojimo mūsų el. aplinkose

Kaip ir kitose interneto svetainėse, „Enefit“ interneto svetainėse naudojama slapukų technologija. Slapukų naudojimas yra susijęs su visais keturiais minėtais teisiniais pagrindais, t. y. slapukai mums reikalingi dėl teisinių įsipareigojimų, siekiant užtikrinti sutartyje nurodytų paslaugų kokybę, teikti asmeniniams poreikiams geriau pritaikytas ir patogesnes paslaugas, taip pat rinkodaros tikslais, kai tam duodate leidimą.

Slapukai yra maži tekstiniai failai, įkeliami į naudotojo kompiuterį per el. aplinkos serverį. Dėl to interneto naršyklė gali siųsti slapuko informaciją atgal į el. aplinką kiekvieną kartą, kai joje apsilanko naujas naudotojas, kad šį naudotoją būtų galima atpažinti.

Slapukus galite išjungti naršyklės nustatymuose, jeigu pasirinkote tokią parinktį. Turėkite galvoje, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymą interneto svetainėje, sumažinti tam tikrų interneto svetainių funkcionalumą arba neleisti jų atidaryti.

Kaip taisyklė, slapukų pagalba surinktus duomenis naudojame šiems tikslams:

funkciniai slapukai ir paslaugų teikimas: slapukai yra labai svarbūs interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, jie mums leidžia teikti sklandų naudojimo potyrį. Pavyzdžiui, jeigu naudotojas nori, jam nebūtina įvesti naudotojo vardo, slaptažodžio ir asmeninių nustatymų kiekvieną kartą prisijungiant prie mūsų paslaugos;

paslaugų gerinimas: sekdami slapukus, galime gerinti mūsų el. aplinkos ir elektroninių paslaugų veikimą. Pavyzdžiui, galime sužinoti, kokios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, kuriose interneto svetainėse naudotojai nesilanko, iš kurių interneto svetainių jie ateina ir kiek laiko praleidžia mūsų el. aplinkoje;

naudojimo analizė: slapukus naudojame vesdami statistiką, kiek mūsų el. aplinka ir internetinės paslaugos sulaukia lankytojų, taip pat vertindami reklamos efektyvumą;

tiesioginė rinkodara: naudodami slapukus taip pat renkame informaciją apie reklamų arba konkrečioms naršyklėms skirto turinio, skirto skirtingoms tikslinėms auditorijoms, parodymus.

Galime apjungti slapukų pagalba gautą informaciją su kita informacija apie jus, pvz., informacija apie naudojamas paslaugas.

Rinkodaros ir statistiniais sumetimais, mūsų interneto svetainėse gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines, prekes, paslaugas bei socialinių tinklų plėtinius (pvz., „Facebook“ plėtinius, „Google Analytics“). Mūsų interneto svetainėse teikiamoms trečiųjų šalių paslaugoms arba trečiųjų šalių programoms taikomos trečiųjų šalių privatumo apsaugos taisyklės. Rekomenduojame susipažinti su tokių šalių asmens duomenų apsaugos praktika.