icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Elektromobilių įkroviklių nuomos sutarties bendrosios sąlygos


 • BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Šiose Elektromobilių įkroviklių nuomos sutarties bendrosiose sąlygose (toliau – Bendrosios sąlygos) išdėstytos elektromobilių įkroviklių nuomos sutarties (toliau – Sutartis), sudarytos tarp Nuomininko ir Nuomotojo, sąlygos, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis.
  • Nuomininkas ir Nuomotojas toliau taip pat kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.
  • Sutartį sudaro šie dokumentai:
   • Pasiūlymas dėl nuomos (toliau – Nuomos pasiūlymas);
   • Bendrosios sąlygos;
   • Kainoraštis, kuris skelbiamas „Enefit Volt“ interneto svetainėje (toliau – Kainoraštis ).
  • Pagal Sutartį Nuomininkas:
   • išsinuomoja Nuomos pasiūlyme nurodytą elektromobilio įkroviklį (toliau – Įkroviklis);
   • išsinuomoja Nuomos pasiūlyme nurodytam Įkrovikliui priklausančią būtiną įrangą (pvz., saugiklius);
   • įsigyja Nuomos pasiūlyme nurodytam Įkrovikliui reikalingą įrangą (toliau – Papildoma įranga).

   Aiškumo dėlei, šios Bendrosios sąlygos reglamentuoja Šalių sutartinius santykius, kai Nuomininkas sumoka Nuomotojui už šias (Nuomininko pasirinkimu) paslaugas:

   • Nuomininkas už įrangos įrengimą sumoka iš anksto, o Nuomotojas už mėnesinį mokestį nuomoja Įkroviklį Nuomininkui; arba
   • Nuomotojas sumontuoja įrangą, o tada Nuomininkas moka bendrą mėnesinį mokestį už įrangos sumontavimą (moka už įrangos sumontavimą dalimis) ir Įkroviklį.
  • Toliau Sutartyje:
   • Įkroviklis ir 1.4.2 punkte nurodyta įranga kartu vadinami – Nuomojama įranga;
   • Nuomojama įranga ir Papildoma įranga kartu vadinami – Įranga.
  • Esant prieštaravimų tarp Nuomos pasiūlyme ir Bendrosiose sąlygose nustatytų sąlygų, Šalys pirmiausia vadovaujasi Nuomos pasiūlyme nustatytomis sąlygomis, o po to – Bendrosiomis sąlygomis.
  • Ne vėliau kaip po Sutarties sudarymo Šalys susitaria dėl Įrangos sumontavimo laiko, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo, nebent Šalys susitaria dėl kito termino.
 • ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
  • Nuomotojo teisės ir pareigos:
   • Nuomotojas atlieka Nuomos pasiūlyme nurodytos Įrangos montavimo darbus Nuomos pasiūlyme nurodytoje vietoje, atlieka būtinus Įrangos paleidimo ir derinimo darbus ir perduoda Įrangą Nuomininkui;
   • Nuomotojas turi teisę pastatyti (įrengti) pagalbinius įrenginius (atramas, turėklus, stogines ir pan.) Įrangos montavimui ir privalo nugriauti ir (arba) pašalinti pastatytus pagalbinius įrenginius sumontavus Įrangą, jei nesusitarta kitaip;
   • Įrangos montavimo metu Nuomotojas pagal Nuomininko pateiktus parametrus nustato Įkroviklio nominalią galią ir, prireikus, susieja Įkroviklio rinkinyje esančią (-ias) autorizacijos kortelę (-es) su Įkrovikliu;
   • Nuomotojas aktyvuoja SIM kortelę arba tinklo ryšį, kad būtų galima nuotoliniu būdu valdyti Įrangą ir naudotis papildomomis Įrangos funkcijomis;
   • Sumontavęs Įrangą, Nuomotojas pašalina visas Įrangos montavimo metu susidariusias atliekas (šiukšles);
   • Nuomotojas prižiūri ir eksploatuoja Įkroviklį vadovaudamasis Nuomotojo patvirtintomis taisyklėmis ir gamintojo instrukcijomis;
   • Įkrovikliui sugedus, Nuomotojas savo sąskaita per protingą terminą atkuria Įkroviklio veikimą arba pakeičia Įkroviklį veikiančiu Įkrovikliu, išskyrus 2.2.10 punkte nurodytą atvejį, kuomet Įkroviklio veikimo atkūrimo ar pakeitimo išlaidas apmoka Nuomininkas;
   • Siekdamas užtikrinti, kad Nuomojama įranga būtų tinkamos būklės, Nuomotojas bet kuriuo metu turi teisę tikrinti Nuomojamos įrangos būklę ir vykdyti nuotolinę techninę priežiūrą, t. y. Nuomojamos įrangos stebėjimą, siekiant užkirsti kelią galimiems Nuomojamos įrangos gedimams ir užtikrinti, kad Nuomojama įranga išliktų tinkamos darbinės būklės;
   • Sutartyje nurodytą Nuomotojo veiklą vykdo Nuomotojas arba Nuomotojo įgaliotas asmuo ar asmenys, taip pat Nuomotojas turi teisę pasitelkti bet kokius pasirinktus subrangovus Įrangos montavimui, priežiūrai, patikrinimui ir išmontavimui.
  • Nuomininko teisės ir pareigos:
   • Nuomininkas privalo pateikti Nuomotojui išsamią informaciją apie Įrangos montavimo vietą ir elektros instaliaciją, prie kurios bus prijungta Įranga;
   • Nuomininkas užtikrina, kad elektros instaliacija, prie kurios bus prijungta Įranga, atitiktų sutartyse ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus;
   • Nuomininkas privalo leisti Nuomotojui sumontuoti Įrangą Nuomos pasiūlyme nurodytoje Įrangos montavimo vietoje, įskaitant tam reikalingos prieigos suteikimą. Įsigaliojus Sutarčiai laikoma, kad Nuomininkas davė Nuomotojui ir jo įgaliotam atstovui reikiamą sutikimą neatlygintinai naudotis Įrangos montavimo vieta ir šalia montavimo vietos esančia aikštele Sutarties vykdymo tikslais. Tuo atveju, jei Nuomininkas nėra Įrangos montavimo vietos savininkas arba jei be Nuomininko yra ir daugiau Įrangos montavimo vietos savininkų, Nuomininkas, prieš pradedant Įrangos montavimo darbus, privalo gauti visus Sutarčiai vykdyti būtinus leidimus ir sutikimus. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Nuomotojas ir jo įgaliotas atstovas galėtų naudotis Įrangos montavimo vieta ir šalia montavimo vietos esančia aikštele Sutarties vykdymo tikslais visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Bet kuriuo atveju, Nuomininkas yra visiškai atsakingas už reikiamų leidimų ir/ar sutikimų gavimą arba bet kokių kitų veiksmų, leidžiančių Nuomotojui teisėtai ir netrukdomai naudotis Įrangos montavimo vieta, atlikimą. Aiškumo dėlei, Nuomotojas neprivalo tikrinti, ar Nuomininko įsipareigojimai pagal šį punktą yra vykdomi, t. y. Nuomotojas preziumuoja, kad jie Nuomininko yra įvykdyti ir neprisiima jokios atsakomybės dėl jų neįvykdymo;
   • Nuomininkas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir sutikimus (įskaitant statybą leidžiantį dokumentą, daugiabučių namų savininkų bendrijos sutikimą ir kt.), reikalingus Įrangai sumontuoti ir naudoti, prieš pradedant Įrangos montavimo darbus. Sumontuotos Įrangos perdavimas Nuomininkui fiksuojamas perdavimo – priėmimo aktu. Jei Nuomininkas nepasirašo perdavimo – priėmimo akto per 3 (tris) darbo dienas nuo perdavimo – priėmimo akto pateikimo ir nepateikia Nuomotojui motyvuotų pretenzijų dėl Įrangos ar Įrangos montavimo darbų trūkumų, laikoma, kad Įranga ir Įrangos montavimo darbai buvo tinkamai perduoti Nuomininkui;
   • Nuomininkas įsipareigoja per protingą terminą sudaryti sąlygas Nuomotojui patekti į Įrangos montavimo vietą siekiant vykdyti Įrangos techninę priežiūrą, Įrangos būklės patikrinimą ar išmontavimą. Apie būtinybę atlikti Įrangos techninę priežiūrą, apžiūrėti ar išmontuoti Įrangą Nuomotojas iš anksto praneša Nuomininkui;
   • Nuomininkas be Nuomotojo rašytinio sutikimo neturi teisės perkelti, remontuoti, modernizuoti, išmontuoti ar kitaip keisti Nuomojamos įrangos, įskaitant Nuomojamos įrangos parametrus (nustatymus);
   • Nuomotojas neturi teisės iš Įrangos pašalinti jokių kodų ar kitos identifikacinės informacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius logotipus, prekių ženklus ir panašius su brendu susijusius ženklus, kurie yra pritvirtinti prie Įkroviklio ir (arba) Įrangos arba yra jų dalis;
   • Nuomininkas įsipareigoja susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, galinčių turėti neigiamos įtakos Įrangos būklei ir (ar) jos naudojimui pagal paskirtį;
   • Nuomininkas privalo nedelsdamas pranešti Nuomotojui apie bet kokius jam žinomus Įrangos gedimus, pažeidimus ir (ar) kitas su Įranga susijusias problemas;
   • Nuomininkas atsako už bet kokį Įrangos sugadinimą ar sunaikinimą, kilusį dėl Nuomininko veiksmų ar neveikimo. Nuomininkas neatsako už įprastą Įrangos nusidėvėjimą, būklės pablogėjimą ar pokyčius, atsiradusius naudojant Įrangą pagal Sutartį;
   • Nuomininkas įsipareigoja iš anksto suderinti su Nuomotoju bet kokius veiksmus, dėl kurių gali prireikti laikinai išmontuoti ar išvežti Įkroviklį. Įkroviklio išmontavimo ir sumontavimo darbus atlieka Nuomotojas arba šie darbai atliekami prižiūrint Nuomotojui. Nuomininkas sumoka už šiuos darbus pagal Nuomotojo faktiškai patirtas sąnaudas;
   • Nuomininkas privalo vykdyti visus pagrįstus ir teisėtus Nuomotojo nurodymus, susijusius su priešgaisrine sauga, bendrosiomis Įrangos naudojimo ir priežiūros taisyklėmis, ir nedelsdamas pranešti Nuomotojui apie bet kokias avarijas, gaisrą ir pan. Įrangos montavimo vietoje bei nedelsdamas imtis priemonių, kad būtų išvengta avarijos sukeltos žalos ir pašalintos avarijos pasekmės;
   • Šalių susitarimu, Nuomininkas turi teisę reikalauti, kad Nuomotojas pakeistų Įrangą naujesne. Įrangos pakeitimo atveju Nuomininkas sumoka pakeitimo mokestį, kurio dydis suderinamas su Nuomininku prieš keičiant Įrangą.
 • ATLYGINIMAS
  • Nuomininkas įsipareigoja mokėti pagal Nuomos pasiūlymą ir Kainoraštį:
   • nuomos mokestį, kuris skaičiuojamas nuo Įrangos perdavimo Nuomininkui dienos;
   • Papildomos įrangos kainą, jei Nuomininkas ją užsakė;
  • Nuomininkas moka transportavimo mokestį (pagal Kainoraštį):
   • Įrangos įrengimo atveju, jei transportavimo mokestis nurodytas Nuomos pasiūlyme;
   • pagal Kainoraštį:
    • jei Nuomininkas (arba jo įgaliotas pilnametis atstovas) sutartu laiku neatvyko į Įrangos montavimo vietą arba Įranga negalėjo būti sumontuota sutartu laiku dėl kitos nuo Nuomininko ar jo atstovo priklausančios priežasties;
    • Įrangos techninės priežiūros atveju, jei tokia priežiūra nėra einamoji;
    • Įrangos išmontavimo atveju.
  • Jei Įrangos montavimo metu paaiškėja, kad Nuomininkas suklydo pateikdamas su Įranga susijusią informaciją arba jei Nuomininkas persigalvoja dėl Įrangos montavimo vietos ir pan., ir dėl to įrenginio montavimas atidedamas, Nuomininkas įsipareigoja apmokėti dėl to atsiradusias išlaidas (pvz., transporto išlaidas ir valandinį darbo įkainį) pagal Kainoraštį. Prireikus, Šalys susitaria dėl naujos Įrangos montavimo datos, kuri turi būti ne vėlesnė kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pradinės Įrangos montavimo datos, nebent Šalys susitaria dėl vėlesnės datos.
  • Standartinio Įrangos montavimo išlaidos yra įskaičiuotos į nuomos mokestį (nebent Nuomininkas pasirenka už Įrangos instaliavimą susimokėti iš anksto) ir papildomai nemokamos, jei Nuomininkas naudoja Įrangą ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus. Standartinio Įrangos montavimo sąlygos išdėstytos Nuomos pasiūlyme. Nuomotojas gali siūlyti skirtingus standartinio montavimo paketus. Nuomininko pasirinktas standartinio montavimo paketas nurodomas Nuomos pasiūlyme. Nuomotojas turi teisę imti papildomą mokestį už papildomus montavimo darbus (įskaitant papildomas medžiagas), kurie neįeina į standartinį montavimo paketą. Dėl papildomų montavimo darbų ir papildomo užmokesčio už juos susitariama su Nuomininku prieš atliekant papildomus darbus.
  • Nuomotojas išrašo sąskaitą už nuomos mokestį kartą per mėnesį per pirmąsias 12 (dvylika) kalendorinio mėnesio, einančio po atsiskaitymo laikotarpio, dienų. Sąskaitos siunčiamos Nuomininko el. pašto adresu, jei nesusitarta kitaip. Jei konkrečią Įrangą Nuomininkas išsinuomoja trumpesnio nei mėnesis laikotarpiui, nuomos mokestis koreguojamas proporcingai.
  • Už Papildomą įrangą, papildomus montavimo darbus ir transportą, užsakytus prieš montavimą, Nuomotojas išrašo sąskaitą po to, kai juos užsako Nuomininkas.
  • Už Papildomą įrangą, papildomus montavimo darbus ir kitas išlaidas, kurių poreikis paaiškėja montavimo metu, Nuomotojas išrašo sąskaitas po montavimo.
  • Jei Nuomininkas atsisako Įrangos įrengimo, Nuomotojas turi teisę išrašyti sąskaitą už jau patirtas išlaidas, išskyrus atvejus, kai Nuomininkas atsisako Įrangos įrengimo iki Įrangos įrengimo datos.
  • 3.5 – 3.7 punktai yra tik informacinio pobūdžio ir neriboja Nuomotojo teisės išrašyti sąskaitą vėliau arba pateikti pakartotines sąskaitas už pavėluotus mokėjimus.
  • Nuomininkas apmoka sąskaitą į Nuomotojo banko sąskaitą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, nebent Šalys susitartų dėl kitokio apmokėjimo termino. Jei Nuomininkas naudojasi kitomis Nuomotojo paslaugomis, Nuomininko prašymu mokesčiai už visas paslaugas nurodomi vienoje sąskaitoje.
  • Sąskaitos negavimas neatleidžia Nuomininko nuo nuomos mokesčio ir netesybų už pavėluotus mokėjimus.
  • Tuo atveju, kai Nuomininkas privalo atlikti išankstinį mokėjimą, Nuomotojas turi teisę atsisakyti sumontuoti Įrangą ir (ar) atsisakyti perduoti Įrangą Nuomininkui, jei Nuomininkas vėluoja apmokėti sąskaitas.
  • Jei Nuomininkas nutraukia Sutartį nepraėjus 5 (penkeriems) metams nuo Įrangos sumontavimo, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui likutinę standartinio Įrangos montavimo kainą, išskyrus atvejus, kai Sutarties nutraukimo priežastis yra esminis Nuomotojo padarytas Sutarties pažeidimas. Likutinė standartinio Įrangos montavimo kaina yra tokia, kokia nurodyta Kainoraštyje, galiojusiame Nuomos pasiūlymo pateikimo metu.
  • Jei Nuomotojas nutraukia Sutartį nepraėjus 5 (penkeriems) metams nuo Įrangos sumontavimo dėl esminio Nuomininko padaryto Sutarties pažeidimo, Nuomininkas privalo sumokėti Nuomotojui likutinę standartinio Įrangos montavimo kainą.
  • Mokėjimai laikomi atliktais tą dieną, kai jie įskaitomi į Nuomotojo banko sąskaitą. Iš gautos sumos pirmiausia padengiamos patirtos išlaidos (pvz., skolos išieškojimo išlaidos), po to netesybos ir tik tada pagal Sutartį mokėtini mokesčiai. Pagal Sutartį mokėtini mokesčiai, kurių mokėjimo terminas suėjo anksčiau, laikomi sumokėtais pirmiau, nei pagal Sutartį mokėtini mokesčiai, kurių mokėjimo terminas suėjo vėliau.
  • Pasikeitus pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), atitinkamai koreguojami ir pagal Sutartį mokėtini mokesčiai.
 • NUOSAVYBĖS TEISĖ
  • Nuomojama įranga yra sumontuojama ir prijungiama prie Įrangos montavimo vietos (toliau – Registruotas nekilnojamasis turtas) laikinai ir netampa esmine Registruoto nekilnojamojo turto dalimi ar užstatymo teise (superficies).
  • Nuomininkas įsipareigoja prireikus informuoti trečiuosius asmenis apie tai, kad Nuomojama įranga priklauso Nuomotojui ir nėra esminė Registruoto nekilnojamojo turto dalis ar užstatymo teisė (superficies).
  • Nuomininkas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal Sutartį tretiesiems asmenims (pvz., naujam Registruoto nekilnojamojo turto savininkui) tik gavęs išankstinį rašytinį Nuomotojo sutikimą.
  • Nuosavybės teisė į Papildomą įrangą pereina Nuomininkui nuo Papildomos įrangos perdavimo momento.
  • 1.4.2 punkte nurodytos įrangos nuosavybės teisė pereina Nuomininkui pasibaigus Sutarčiai su sąlyga, kad Nuomininkas sumokėjo visas nesumokėtas sumas pagal Nuomos pasiūlymą ir (arba) Sutartį.
 • SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS
  • Sutartis laikoma sudaryta, kai Nuomininkas ir Nuomotojas pasirašo Sutartį. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui.
  • Nuomininkas turi teisę nutraukti Sutartį bet kuriuo metu iki Įrangos sumontavimo (be išankstinio įspėjimo termino), pateikdamas rašytinį pranešimą Nuomotojui. Tokiu atveju pagal Sutartį Nuomininko sumokėti mokesčiai grąžinami Nuomininkui.
  • Sumontavus Nuomojamą įrangą, Nuomininkas turi teisę nutraukti Sutartį Nuomojamos įrangos atžvilgiu pateikdamas Nuomotojui rašytinį pranešimą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
  • Nuomininkas, kuris yra vartotojas, taip pat turi teisę nesilaikydamas įspėjimo termino ir nenurodydamas priežasties:
   • per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo atsisakyti Sutarties;
   • per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Papildomos įrangos perdavimo atsisakyti įsigyti Papildomą įrangą.
  • Bet kuriuo atveju, pasirašydamas Sutartį, Nuomininkas, kuris yra fizinis asmuo (vartotojas), aiškiai supranta, kad jeigu Nuomotojas montavimo darbus pradeda nepasibaigus 14 dienų Sutarties atsisakymo terminui, tai atsisakyti Sutarties neatlygintinai Nuomininkas nebegali, t. y. tokiu atveju Nuomininkas privalo susimokėti už Nuomotojo jau atliktus darbus.


   Norėdamas nutraukti Sutartį pagal 5.4 punktą, Nuomininkas privalo elektroniniu paštu išsiųsti Nuomotojui atitinkamą pareiškimą, kuriame turėtų būti pateikta toliau nurodyta informacija:
   „Kam: Enefit UAB, [email protected].
   Šiuo noriu atsisakyti elektromobilių įkroviklių nuomos sutarties / atsisakyti įsigyti Papildomą įrangą (nurodyti Papildomą įrangą).
   Kliento vardas ir pavardė
   Kliento adresas
   Data“.

  • Nuomininkas turi teisę nutraukti Sutartį, jei Nuomotojas iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus.
  • Nutraukus (įskaitant Sutarties atsisakymą po Įrangos instaliavimo) Sutartį po Įrangos sumontavimo, Nuomininkas privalo sumokėti:
   • nuomos mokestį, apskaičiuotą pagal Nuomojamos įrangos naudojimo trukmę;
   • likutinę standartinio Įrangos montavimo kainą, jei taikomas 3.13 arba 3.14 punktas.
  • Nuomotojas turi teisę nutraukti Sutartį, pranešdamas apie tai Nuomininkui prieš 7 (septynias) darbo dienas, jei:
   • Nuomotojas neturi galimybės sumontuoti Nuomojamos įrangos;
   • Nuomotojas negali užtikrinti Įrangai reikalingo tinklo ryšio;
   • Nuomininkas iš esmės pažeidžia savo sutartinius įsipareigojimus, pvz., įsipareigojimą mokėti nuomos mokestį. Laikoma, kad prievolė mokėti nuomos mokestį yra iš esmės pažeista, jei Nuomininkas 2 (du) kalendorinius mėnesius iš eilės vėluoja sumokėti reikšmingą sąskaitos sumą arba jei bendra įsiskolinimo suma atitinka 3 (trijų) mėnesių nuomos mokesčio sumą;
   • Įranga ar jos dalis sunaikinama ar sugadinama, įskaitant dėl trečiųjų asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių.
  • Nuomotojas taip pat turi teisę atjungti Nuomojamą įrangą nuotoliniu būdu, jei Nuomininkas yra skolingas Nuomotojui.
  • Nutraukus Sutartį, Nuomotojas išmontuoja Įkroviklį. Pasibaigus Sutarčiai, Nuomotojas neišmontuoja Sutarties 1.4.2 punkte nurodytos įrangos. Jei išmontuoti Įkroviklį trukdo nuo Nuomotojo nepriklausančios aplinkybės, Nuomotojas turi teisę išmontuoti Įkroviklį ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo aplinkybių, trukdžiusių išmontuoti Įkroviklį, poveikio pabaigos. Išmontavus Įkroviklį, Nuomotojas neprivalo atlikti jokių remonto darbų Įkroviklio sumontavimo vietoje.
  • Sutartis gali būti keičiama raštu arba tokia forma, kurią galima atkurti raštu, Šalių susitarimu arba kitais Sutartyje ar Bendrosiose sąlygose numatytais pagrindais.
  • Nuomotojas turi teisę vienašališkai keisti Bendrąsias sąlygas ir (ar) Kainoraštį (toliau – Pakeitimai), pranešdamas apie tai Nuomininkui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki Pakeitimų įsigaliojimo dienos. Pirmiau nurodytas pranešimo terminas netaikomas, jei Pakeitimai yra mažareikšmiai ir (ar) Pakeitimais nustatomos palankesnės Nuomininkui Bendrųjų sąlygų ir (ar) Kainoraščio sąlygos, o Nuomininkas apie tokius Pakeitimus gali būti informuojamas Nuomotojo interneto svetainėje.
  • Kainoraščio Pakeitimai atliekami pasikeitus aplinkybėms, kuriomis remiantis buvo nustatyta kaina, įkainis ar paslaugų paketas (pavyzdžiui, vartotojų kainų indeksas, darbo jėgos ar kitos sąnaudos, paslaugos apimtis, parametrai ar turinys, bendra situacija rinkoje, geresnės Įrangos pateikimas ir panašios aplinkybės), arba atsiradus kitoms svarbioms aplinkybėms, dėl kurių kainų pokyčiai yra būtini ir pagrįsti.
  • Bendrųjų sąlygų Pakeitimai grindžiami techniniais ar esminiais nuomos paslaugos pokyčiais, įskaitant techninio sprendimo nutraukimą, pakeitimą ar jo atnaujinimą, papildomų ar geresnių galimybių Nuomininkui naudotis nuomos paslauga sukūrimą arba poreikį patikslinti aplinkybes, susijusias su nuomos paslaugos teikimu ar naudojimusi ja.
  • Jei Nuomininkas nesutinka su Pakeitimais, jis turi teisę nutraukti Sutartį pranešdamas apie tai Nuomotojui elektroniniu paštu per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie Pakeitimus išsiuntimo Nuomininkui. Sutarties nutraukimas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos vykdyti iki Sutarties nutraukimo dienos pagal Sutartį atsiradusius įsipareigojimus, o šių įsipareigojimų vykdymui taikomos iki tol Nuomininkui taikytos Bendrosios sąlygos ir kitos Sutarties sąlygos.
  • Jei Nuomininkas nenutraukia Sutarties per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo apie Pakeitimus, laikoma, kad Nuomininkas su Pakeitimais sutiko.
 • KONFIDENCIALUMAS
  • Konfidencialia informacija (toliau – Konfidenciali informacija) laikoma bet kokia informacija, kuri tampa žinoma Šaliai, įskaitant Šalies atstovus, Sutarties sudaymo ar vykdymo metu, neatsižvelgiant į neatsižvelgiant į formą, kontekstą ar laikmeną, per kurią informacija buvo gauta.
  • Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:
   • nepriklausomai nuo informaciją gavusios Šalies (įskaitant Šalies atstovą) veiksmų ar neveikimo, yra arba tampa viešai žinoma nepažeidžiant Sutarties sąlygų;
   • buvo informaciją gavusios Šalies (įskaitant Šalies atstovą) žinioje arba Šaliai teisėtai tapo žinoma iš šaltinio, kuris neturėjo pareigos šios informacijos kitos Šalies atžvilgiu laikyti konfidencialia.
  • Šalys įsipareigoja:
   • užtikrinti Konfidencialios informacijos konfidencialumą Sutarties galiojimo laikotarpiu ir neribotą laiką po Sutarties pasibaigimo bet kokiu pagrindu;
   • naudoti Konfidencialią informaciją tik Sutarties vykdymo tikslais.
  • Šalys turi teisę atskleisti Konfidencialią informaciją savo atstovams Sutarties vykdymo tikslais su sąlyga, kad:
   • Konfidenciali informacija atstovui atskleidžiama tik tiek, kiek tai būtina atstovui Sutarčiai vykdyti;
   • Šalis su atstovu yra sudariusi konfidencialumo sutartį;
   • atstovas buvo informuotas apie Konfidencialios informacijos konfidencialų pobūdį.
  • Šalys privalo užtikrinti, kad Šalių atstovai laikytųsi iš šios Sutarties kylančio Šalies konfidencialumo įsipareigojimo.
  • Šalių atstovai yra:
   • Šalies darbuotojas, valdymo organo narys, subrangovas;
   • įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei kaip ir Šalis, darbuotojas, valdymo organo narys, subrangovas;
   • kitas fizinis ar juridinis asmuo, veikiantis Šalies arba įmonės, priklausančios tai pačiai įmonių grupei kaip ir Šalis, vardu.
  • Šalys turi teisę atskleisti Konfidencialią informaciją teisės aktų numatytais atvejais. Jei Šalis pagal teisės aktus privalo atskleisti Konfidencialią informaciją, ji deda protingas pastangas, kad apie tokį atskleidimą praneštų kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, kiek įmanoma apribotų atskleidžiamos Konfidencialios informacijos kiekį ir atskleistų Konfidencialią informaciją tik tokia apimtimi, kokia pagal įstatymą turi būti atskleista.
  • Šalis turi teisę atskleisti Sutarties sudarymo faktą.
 • ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  • Šalis atsako už bet kokią žalą, padarytą kitai Šaliai dėl savo įsipareigojimų pagal Sutartį nevykymo ar netinkamo vykdymo. Sutarties pažeidimo atveju Šalis turi teisę pasinaudoti visomis teisės aktuose ir Sutartyje numatytomis teisių gynimo priemonėmis, jeigu toks naudojimasis teisių gynimo priemonėmis vienu metu neprieštarauja teisės aktams.
  • Šalys atsako už subrangovų, dalyvaujančių vykdant Sutartį, veiksmus ir neveikimą kaip už savo veiksmus ar neveikimą.
  • Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius, padarytus pažeidus Sutartyje numatytus įsipareigojimus. Negautos pajamos ir neturtinė žala, ar kiti netiesioginiai nuostoliai nėra atlyginami.
  • Nuomotojas neatsako už sutartų terminų nesilaikymą, jei terminų nesilaikoma dėl:
   • Nuomininko veiksmų ar neveikimo, įskaitant Nuomininko nurodymus;
   • vėlavimo kreiptis ir (ar) gauti Įrangos įrengimui reikalingus leidimus ir (arba) bendruosius leidimus, kilusio ne dėl Nuomotojo kaltės.
  • Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą, jei pažeidimas atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure). Nenugalimos jėgos aplinkybės yra aplinkybės, kurių Šalis negali įtakoti ir kurių Sutarties sudarymo metu Šalis negalėjo pagrįstai numatyti, išvengti ar įveikti, arba kurių pasekmių Šalis negalėjo pagrįstai tikėtis įveikti.
  • Šalis, kuriai Sutartį vykdyti trukdo nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo nedelsdama apie tai informuoti kitą Šalį.
  • Jei Nuomininkas vėluoja apmokėti sąskaitą ar jos dalį, Nuomotojas turi teisę reikalauti:
   • iš Nuomininko, kuris yra juridinis asmuo, 0,2 % dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną;
   • iš Nuomininko, kuris yra vartotojas, 0,066 % dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną.
  • Delspinigiai pradedami skaičiuoti kitą dieną po mokėjimo termino suėjimo dienos ir baigiami skaičiuoti įsiskolinimo sumokėjimo dieną (įskaitytinai).

  • Nuomininkui neapmokėjus sąskaitos iki nustatyto termino, Nuomotojas turi teisę išsiųsti Nuomininkui priminimą, kurio parengimo ir siuntimo kaina nurodyta Kainoraštyje.
  • Jei Nuomotojas nustato, kad Nuomojamos įrangos būklė žymiai pablogėjo, viršijant įprastą Nuomojamos įrangos nusidėvėjimą ar pokyčius naudojant Nuomojamą įrangą pagal Sutartį, Nuomotojas turi teisę reikalauti, kad Nuomininkas atlygintų Nuomojamos įrangos remonto išlaidas. Jei Įkroviklio neįmanoma suremontuoti arba jei Įkroviklis prarandamas Nuomininkui naudojantis Įkrovikliu, arba jei Nuomininkas negrąžina Įkroviklio per protingą terminą pasibaigus Sutarčiai (Sutarties 8.3 punktas), Nuomotojas turi teisę reikalauti atlyginti Įkroviklio likutinę vertę vadovaujantis Nuomos pasiūlymo pateikimo metu galiojusiu Kainoraščiu. Įkroviklio likutinė vertė mažėja pagal Kainoraštį kiekvienais Įkroviklio naudojimo metais. 1.4.2 punkte nurodytos Įrangos vertės kompensacija grindžiama teisės aktais.
 • ĮRANGOS GRĄŽINIMAS PASIBAIGUS SUTARČIAI
  • Nuomotojas išmontuoja Įkroviklį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po Sutarties pabaigos, jeigu Šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino. Nuomininkas privalo visapusiškai bendradarbiauti (ypač užtikrinti prieigą prie Įkroviklio) tam, kad Nuomotojas galėtų laiku išmontuoti Įkroviklį.
  • Įkroviklio grąžinimas fiksuojamas atskiru dokumentu.
  • Jei Nuomininkas be pateisinamos priežasties neleidžia Nuomotojui išmontuoti Įkroviklio (pvz., neleidžia Nuomotojui ar jo atstovui patekti prie Įkroviklio, kitaip trukdo jį išmontuoti) ir negrąžina Įkroviklio per 50 (penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties pabaigos, Nuomotojas turi teisę reikalauti iš Nuomininko atlyginti Įkroviklio likutinę vertę vadovaujantis Sutarties 7.9 punktu.
  • 8.3 punktas neriboja Nuomininko teisės grąžinti Įkroviklį praėjus 50 (penkiasdešimčiai) kalendorinių dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos. Įkroviklio grąžinimo atveju Nuomininkas atleidžiamas nuo pareigos sumokėti Įkroviklio likutinę vertę pagal 8.3 punktą, tačiau privalo sumokėti Nuomos mokestį už Įkroviklį už laikotarpį, kuriuo Įkroviklis buvo Nuomininko žinioje nuo Sutarties pabaigos iki Įkroviklio grąžinimo.
 • PRANEŠIMŲ TEIKIMAS
  • Nuomininkas pranešimus ir klausimus, susijusius su Sutartimi, pateikia elektroninio pašto adresu [email protected]. Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti Nuomotoją apie bet kokius savo kontaktinių duomenų pasikeitimus.
  • Pasikeitus kontaktiniams asmenims ar jų duomenims, Šalys nesudaro susitarimo dėl Sutarties pakeitimo, bet praneša viena kitai apie tokį pasikeitimą elektroniniu paštu.
  • Pagal Sutartį teikiami Šalių pranešimai, patvirtinimai, skundai ir kita informacija (toliau – Pranešimai) turi būti pateikiami raštu arba tokia forma, kurią galima atkurti raštu, jei konkrečiame Sutarties punkte nenurodyta kitaip.
  • Pranešimai laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie yra parengti lietuvių kalba ir išsiųsti elektroniniu paštu; tokiu atveju laikoma, kad kita Šalis gavo elektroninį laišką, jeigu tai įvyko darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., o kitais atvejais - pirmą darbo dieną po išsiuntimo dienos 9.00 val., išskyrus atvejus, kai iš serverio buvo gautas pranešimas apie elektroninio laiško neįteikimą ir pranešimas buvo išsiųstas kitos Šalies elektroninio pašto adresu arba kitos Šalies kontaktinio asmens elektroninio pašto adresu.
 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  • Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį jos nepažeidžia jokių joms taikomų įstatymų, įstatų ar kitų teisės aktų nuostatų, įsipareigojimų, prisiimtų pagal anksčiau sudarytas sutartis ir susitarimus, ir kad turi reikiamus įgaliojimus, leidimus, kompetenciją sudaryti Sutartį joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  • Sutartyje vartojamos sąvokos ir apibrėžtys vienaskaita turi tą pačią reikšmę kaip ir daugiskaita, ir atvirkščiai, nebent Sutarties kontekstas reikalauja kitokio interpretavimo.
  • Jei bet kuri iš šios Sutarties sąlygų yra ar tampa visiškai ar iš dalies negaliojančia dėl dėl neatitikimo Lietuvos Respublikos teisės aktams, tai neturi įtakos kitų šios Sutarties nuostatų galiojimui. Šalys privalo dėti visas pastangas, kad negaliojanti nuostata būtų pakeista galiojančia nuostata, atitinkančia Sutarties turinį ir tikslą.
  • Jei viena Šalis, siekdama išieškoti skolą iš kitos Šalies, patyrė išlaidas (įskaitant išlaidas už reikalavimo teisės perleidimą), kita Šalis įsipareigoja atlyginti visas su skolos išieškojimu susijusias išlaidas. Iš sumų, sumokėtų skolai padengti, pirmiausia laikoma, kad sumokėtos palūkanos / delspinigiai, po to skolos išieškojimo išlaidos (įskaitant teisines išlaidas) ir galiausiai pagrindinė skola.
  • Nuomotojas tvarko Nuomininko asmens duomenis vadovaudamasis Nuomotojo klientų duomenų tvarkymo politika, kuri yra skelbiama Nuomotojo interneto svetainėje https://www.enefit.lt/verslui/elektromobiliu-ikrovimo-stoteles/legal.
  • Visus ginčus, kylančius iš Sutarties, Šalys sprendžia derybomis.
  • Sutarčiai taikoma ir ji turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Sutartyje neaptarti klausimai yra sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  • Ginčai, kylantys iš Sutarties, kurių nepavyksta išspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Nuomotojo buveinės adresą .