icon_search icon_caret_down icon_home icon_calendar icon_caret_updown icon_tick icon_x icon_profile icon_location icon_confirm icon_client_new icon_client_login icon_contract icon_moving icon_menu icon_facebook icon_twitter icon_linkedin icon_youtube icon_loader icon_exit icon_contract_2 icon_invoice icon_consumption icon_bell icon_personal icon_bell_lg icon_contract_lg icon_invoice_lg icon_consumption_lg icon_profile_lg package_fix package_spot icon_plus icon_arrow_leftmeters-lg

Vartotojo licenzijos sutartis


Ši namų energijos stebėjimo paslauga („Paslauga“), suteikiama Enefit UAB („Tiekėjas“). Šios Paslaugos teikimo sąlygos („Sąlygos“) taikomis fiziniam asmeniui („Vartotojui“), kuris vartoja šią Paslaugą.

 • ATNAUJINTOS FUNKCIJOS IR NAUJOS VERSIJOS
  • Atnaujintos funkcijos ir naujos Paslaugos versijos bus įdiegtos į Paslaugą Tiekėjui atsižvelgus į atnaujinimų tinkamumą. Tiekėjas pasilieką teisę be išankstinio pranešimo ir bet kokiu metu atlikti pakeitimus arba modifikuoti Paslauga arba būdą kaip Paslauga teikiama.
 • PASLAUGOS VARTOJIMAS
  • Vartotojas veiks pagal Tiekėjo pateiktų instrukcijų reikalavimus dėl Paslaugos vartojimo. Jei Paslaugos vartojimas reikalauja tėvo arba teisėto globėjo leidimo, Vartotojas yra atsakingas už tokio leidimo gavimą.
  • Vartotojas užtikrina, kad nevartos Paslaugos jokiems tikslams, kurie neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų reglamentuojančių teisės aktų ar šios Sutarties. Vartotojas atsakingas už visus veiksmus ir veiklas atliktas Paslaugos taikymo srityje. Tiekėjas Ir Tiekėjo subrangovai nėra atsakingi už neteisėtą prieigą prie Paslaugos, jei tai lemtų Vartotojo aplaidumas.
  • Vartotojas negali kopijuoti, atkurti, parduoti, licencijuoti, platinti, modifikuoti, dekompiliuoti ar jokiu kitu būdu atlikti pakeitimus Paslaugoje ar duoti Paslaugos (ar jos dalių) prieigą kitoms šalims.
 • RIBOTA PRIEIGA PRIE PASLAUGOS
  • Paslauga gali būti pertraukta aplinkybėmis, kurių Tiekėjas ar jo subrangovai negalėjo numatyti, ir kurios gali paveikti Paslaugos funkcionalumą arba prieinamumą. Kadangi nei Tiekėjas nei Tiekėjo subrangovai negali kontroliuoti tokių aplinkybių, Tiekėjas negali garantuoti nepertraukiamos prieigos prie Paslaugos. Tiekėjas, pagal aplinkybes, sieks pašalinti priežastis, kurios trukdo, arba gali trukdyti, Paslaugos funkcionalumui arba prieinamumui.
  • Tiekėjas dėl techninių, priežiūros ar saugumo priežasčių turi teisę imtis atitinkamų veiksmų, kurie gali paveikti prieigą prie Paslaugos. Vartotojas be jokių nepagrįstų delsimų ir tiek kiek dera, bus informuotas apie bet kokius apribojimus ar Paslaugos prieigos sustabdymą. Tai gali būti padaryta, pavyzdžiui, Tiekėjo tinklalapyje.
  • Tiekėjas pasilieką teisę bet kokiu metu nutraukti Vartotojo prieigą prie Paslaugos, jei Tiekėjas įtars, kad Vartotojas pažeidinėja šią Sutartį arba elgiasi taip, kad keltų riziką Tiekėjui, Tiekėjo subrangovams, ar kitiems vartotojams ar žmonėms.
 • INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
  • Vartotojas negaus jokių Paslaugos intelektinės nuosavybės teisių ar jokių teisių į informaciją, pasirodžiusią Paslaugos vartojimo metu.
 • TREČIŲJŲ ŠALIŲ PROGRAMOS
  • Norint vartoti Paslaugą, Vartotojui gali reikėti prieigos prie tam tikrų trečiųjų šalių programų. Vartotojas atsakingas už tokių programų instaliavimą ir atnaujinimas.
  • Vartotojas užtikrins, kad jo ar jo trečiųjų šalių programos vartojimas atitinka reikalavimus ir teisinį santykį su trečiųjų šalių programos tiekėju. Vartotojas atlygins nuostolius Tiekėjui ar Tiekėjo subrangovams dėl bet kokių pretenzijų jei Tiekėjas ar Tiekėjo subrangovai gautų iš minėtų trečiųjų šalių programų tiekėjų dėl Vartotojo trečiųjų šalių programų vartojimo.
  • Nei Tiekėjas nei Tiekėjo subrangovai neatsakingi už trūkumus trečiųjų asmenų programose ir nei Tiekėjas nei Tiekėjo subrangovai gali užtikrinti šių programų funkcionalumą.
 • NUORODOS Į KITUS TINKLALAPIUS
  • Vartotojas Paslaugos vartojimo metu gali atrasti nuorodas į trečiųjų šalių tinklalapius. Nei Tiekėjas nei Tiekėjo subrangovai nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės už nurodytus tinklalapius ar jų turinį, ir nepriima atsakomybės už bet kokią patirtą žalą, kuri gali susidaryti vartojant paslaugas nurodytose tinklalapiuose. Vartotojui rekomenduojama perskaityti šių trečiųjų šalių paslaugų teikimo sąlygas ir privatumo politiką.
 • ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI
  • Nei Tiekėjas nei Tiekėjo subrangovai nebus atsakingi už pelno praradimą, trečiosios šalies kompensavimą ar bet kokią kitą netiesioginę ar pasėkminę žalą ar nuostolį, nebent kitaip parašytą toliau. Šis apribojimas netaikomas nei vienos Šalies atsakomybei dėl mirties ar asmeninio sužalojimo sukelto aplaidumo, didelio aplaidumo, tyčinio aplaidumo, apgaulės, ar apgaulingo pateikimo.
 • FORCE MAJEURE
  • Tiekėjas ir Tiekėjo subrangovai bus atleisti nuo atsakomybės dėl nesėkmės atlikti bet kokį įsipareigojimą pagal šią Sutartį jei Tiekėjas ar Tiekėjo subrangovai apriboti dėl įvykių, tokių kaip karas, karinių karo veiksmų, darbo sutrikimų, naujų ar pakeistų įstatymų, vyriausybės veiksmų, elektros ar komunikacijos sistemų nutraukimo, gaisro, potvynio ar kitų panašaus svarbumo aplinkybių.
 • PAKEITIMAI
  • Tiekėjas bet kokiu metu gali atlikti pakeitimus ar papildymus šiai Sutarčiai. Visos pakeistos aplinkybės automatiškai įgalios vėliausiai po keturiolikos (14) dienų po pakeitimo paskelbimo Paslaugoje. Vartojant Paslaugą po keturiolikos dienų laikotarpio, bus suprantama, kad Vartotojas priima naują Sutartį.
 • KOMUNIKACIJA
  • Vartotojas priima, kad visa komunikacija iš Tiekėjo ir Tiekėjo subrangovų Vartotojui gali būti atlikta elektroniniu būdu. Manoma, kad pranešimai bus gauti tą pačią dieną, kurią buvo išsiųsti.
 • TRUKMĖ
  • Ši Sutartis galioja nuo to, kai Vartotojas registruoja vartotojo profilį, susijusį su Paslaugos naudojimu, ir tol, kol vartotojas nutraukia Paslaugos naudojimą.
 • REGLAMENTUOJANTI TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS
  • Bet koks ginčas, pretenzija ar reikalavimas kylantis iš šios Sutarties, ar pažeidimas, nutraukimas ar negaliojimas, bus sprendžiami remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais reglamentuojančiais teisės aktais
 • TINKLALAPIO SLAPUKŲ POLITIKA
  • Šis tinklalapis renka slapukus Jūsų naudojamame prietaise, kad galėtų Jus atsiminti ir atpažinti. Kuomet Jūs naudojates mūsų tinklalapiu, mes galime rinkti vartojimo duomenis, norint pagerinti jūsų patirtį ir pagerinti mūsų darbą ateityje. Mes naudojame dviejų tipų slapukus:
   • Esminius slapukus - slapukai, kurie reikalingi norint pateikti Jums labai gerą produktą.

    • "ARRAfinnity" slapukus: automatiškai generuojami Microsoft Azure paslaugos, norint užtikrinti, kad Jūs nuolat naudojate vienodą tinklalapio instanciją.
    • Prieigos ir atnaujinimo slapukai: pirmosios-šaleis slapukai, kurie naudojami kaip vartotojo raktas tinklalapio serveriams. Jie įdiegti saugiai ir automatiškai atsinaujins, kad Jūs liktumet prisijungę tarp sesijų.
   • Įvykdymo slapukai: slapukai, kurie tikrina kiek kartų Jūs aplankot mūsų tinklalapį ir kokia Jūsų veikla jame. Mes naudojame šią informaciją programinės įrangos kūrime, norint atlikti sprendimus, kurie pagerins jūsų patirties kokybę ateityje. Kad tai padarytume, naudojame trečiųjų šalių slapukus iš Google Analytics.

Order and receive special offers and news