Pirmasis puslapis  »  Prisijunkite »  FAQ dujos » 

Dažniausiai užduodami klausimai apie gamtines dujas

 • Kokia tiekėjo keitimo procedūra?

  Tiekėjo pakeitimas vartotojui nieko nekainuoja ir nesukuria papildomo administracinio darbo. Sudarę sutartį su nauju tiekėju turėsite tik informuoti buvusį tiekėją apie naujos sutarties sudarymą ir perduoti paskutinio mėnesio suvartojimo duomenis. Naujas tiekėjas savo ruožtu informuoja skirstymo sistemos operatorių „ AB ESO". Svarbu, jog sutartis su nauja tiekimo įmone turi būti pasirašyta ir ESO bei buvusi tiekimo įmonė informuoti, ne vėliau nei trys savaitės prieš tiekimo pradžią. Tiekimas pradedamas nuo 1 mėnesio dienos.

  Tad, jei norite pakeisti tiekėją nuo kitų metų pradžios, sutartį turite pasirašyti ne vėliau nei gruodžio 10 diena.

 • Sutarties pasirašymas, pratęsimas ir nutraukimas

  Pasirašydami sutartį, pardavėjas įsipareigoja tiekti gamtines dujas, o pirkėjas jas pirkti pardavimo laikotarpiu. Pardavimo laikotarpiu gamtinės dujos tiekiamos už Individualiosiose sąlygose nurodytą kainą.

  Pardavėjas gali pateikti pirkėjui pasiūlymą pratęsti sutartį naujam pardavimo laikotarpiui nauja pasiūlyme nustatyta kaina. Pardavėjo pateiktas pasiūlymas galios jame nustatytą laikotarpį, per kurį šalys turi sudaryti atitinkamą sutarties papildymą/ pakeitimą dėl naujos gamtinių dujų kainos nustatymo naujam pardavimo laikotarpiui. Jei per nurodytą pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys tokio papildymo/ pakeitimo nesudarė, pasiūlymas netenka galios ir sutartis pasibaigia joje nustatyta tvarka.

  Sutarties nutraukimo sąlygos gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto produkto. Dažniausiai sudaromos neterminuotos ir terminuotos sutartys.

  Neterminuota sutartis gali būti nutraukiama vienai iš šalių raštu pranešus apie tai kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 30 d. arba sutartyje ir/arba Specialiuosiuose teisės aktuose ir sutartyse nustatytais pagrindais.

  Pažeidžiami vartotojai – buitiniai vartotojai, taip pat nebuitiniai vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 20 000 kub. metrų dujų visais atvejais sutartį gali nutraukti apie nutraukimą pranešę prieš 30 dienų.

  Terminuota sutartis gali būti nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui tik abipusiu šalių susitarimu arba sutartyje ir/ arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį nepasibaigus pardavimo laikotarpiui vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, rašytiniu įspėjimu pirkėjui pateiktu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei pirkėjas iš esmės pažeidžia sutartį (pavyzdžiui, laiku nesumoka ar nepilnai sumoka pardavėjui pagal sutartį mokėtinas sumas ir tokios padėties neištaiso per 10 darbo dienų nuo raštiško pardavėjo pranešimo apie nesumokėtą sumą gavimo, pradelsia mokėjimus ilgiau nei 7 kalendorines dienas bent du kartus per dvylikos mėnesių laikotarpį, pirkėjui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūros). Tuo atveju, jei sutartis nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui dėl pirkėjo kaltės (įskaitant nutraukimą dėl pirkėjo esminio sutarties pažeidimo, taip pat pirkėjo iniciatyva, kt.), pirkėjas privalo sumokėti sutarties nutraukimo ir pajėgumų užsakymo mokesčius.

 • Jei jūs esate pažeidžiamas vartotojas (suvartojantis iki 20 000 m3 per metus)

  Pažeidžiami vartotojai – buitiniai vartotojai, taip pat nebuitiniai vartotojai, kurie per metus suvartoja iki 20 000 kub. metrų dujų, gali laisvai nutraukti sutartį, apie nutraukimą pranešę prieš 30 dienų.

  Taip pat, įstatymų nustatyta tvarka, pažeidžiamiems vartotojams privalomai saugomas mėnesio suvartojimo dydžio kiekis gamtinių dujų saugykloje Latvijoje, kuris panaudojamas esant ekstremaliai situacijai, užtikrinant nenutraukiamą dujų tiekimą.

 • Ar reikia sudaryti atskiras sutartis su skirstymo ir perdavimo sistemų operatoriais?

  Ne, mes esame sudarę sutartis su skirstymo sistemos operatoriumi (ESO) ir perdavimo sistemos operatoriumi (Ambergrid). Sąskaitą už skirstymo ir perdavimo paslaugas taip pat išrašysime mes, o už šias paslaugas gauti mokėjimai bus pervesti sistemų operatoriams.

  Už gamtines dujas, skirstymo ir perdavimo paslaugas bei su gamtinėmis dujomis susijusius mokesčius gausite vieną sąskaitą.

 • Kaip vyks atsiskaitymas už gamtines dujas?

  Už gamtines dujas atsiskaitysite pagal mūsų išrašomą sąskaitą. Sąskaita bus išrašoma pagal Jūsų deklaruotus nekasdienės apskaitos duomenis ir ESO pateiktus kasdienės apskaitos duomenis.

 • Į ką žiūrėti lyginant pasiūlyme esančias kainas?

  Gamtinių dujų sąskaita turi daug dedamųjų, tačiau ne visas reikia lyginti. Perdavimo sistemos paslaugų (perdavimo pajėgumų, vartojimo pajėgumų, perdavimo mokesčio, SGDT dedamosios) ir skirstymo sistemos operatoriaus paslaugų mokesčiai bus vienodi, nesvarbu kurį tiekėją pasirinksite. Šiuos mokesčius nustato VKEKK (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija).

  Gavus pasiūlymus iš tiekėjų reikėtų lyginti gamtinių dujų pardavimo kainą, tačiau taip pat atkreipti dėmesį ir būti tikriems, kad lyginate tuos pačius produktus, tam pačiam periodui, t.y. fiksuotą kainą metams su fiksuota kaina, biržos kainos maržą su biržos kainos marža ir t.t. Kilus klausimams, kreipkitės į mūsų pardavimų vadybininkus, kurie Jums padės palyginti kainas.

  Taip pat nepamirškite atkreipti dėmesį ir į kitas sutarties sąlygas, ypač, ar taikomi ir kokie taikomi mokesčiai už nesuvartotą ar viršytą dujų kiekį. Esant didelėms baudoms, galite permokėti net gavę žemesnę dujų kainą.

 • Ar mokestis už įleidimo pajėgumus yra įskaičiuotas į dujų pardavimo kainą?

  Taip. Mokestis už įleidimo (entry) pajėgumus yra įskaičiuotas į pardavimo kainą.

 • Kokia mokėjimo tvarka už viršytus vartojimo pajėgumus?

  Ši tvarka nustatoma teisės aktų tvarka. Jeigu pasibaigus metams, kuriems buvo nustatyti vartojimo pajėgumai, paaiškėja, kad faktinis gamtinių dujų kiekis buvo didesnis už nustatytus vartojimo pajėgumus, vartojimo pajėgumai turi būti patikslinti, taip pat turi būti perskaičiuoti papildomos dedamosios mokėjimai už metus, taikant patikslintą vartojimo pajėgumų dydį.

 • Kas yra atsakingas už gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kokybę?

  Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kokybę užtikrina sistemos operatoriai. Už skirstomąjį tinklą atsakingas Energijos skirstymo operatorius (ESO), už perdavimo sistemą – Ambergrid. Esant elektros energijos tiekimo sutrikimams kreiptis reikėtų į skirstymo sistemos operatorių – ESO, gedimų registravimo telefono numeriu 1852. Dujų avarinės tarnybos telefono numeris – 1804.

 • Privaloma viešai skelbti informacija

  Vadovaujantis Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu (2013-12-27, Nr. O3-761), Enefit UAB skelbia privalomai skelbiamą informaciją pagal aprašo punktus:

  • 6 punktas. Valdymo organų nariams nustatytas 46,08 Eur vidutinis darbo užmokestis. Kitos išmokos nėra numatytos.
  • 7.8 punktas. Enefit UAB neteikia techninės priežiūros paslaugų.
 • Naudingos nuorodos

 • Kokia yra Enefit kreipimųsi nagrinėjimo tvarka?

  Klientų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

  1. Sąvokos
  Kreipimąsis – pareiškėjo siųstas pranešimas, prašymas ar skundas
  Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis kreipimąsi

  2. Kreipimųsi įteikimas ir priėmimas
  2.1. Kreipimaisi pateikiami laisva forma elektroniniu būdu per internetinę svetainę www.enefit.lt arba elektroniniu pašto adresu energija@enefit.lt, paštu adresu Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius arba faksu numeriu +370 5 273 0772
  2.2. Kreipimąsis pateikiamas tik lietuvių ir anglų kalbomis
  2.3. Pareiškėjas kreipimesi privalo nurodyti/pateikti:

  • Vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (jei prašymą teikia juridinis asmuo) ir pateikti įgaliojimą, jei kreipimąsi teikia ne įmonės direktorius
  • Kreipimosi pateikimo datą
  • Elektroninio pašto adresą, kuriuo turėtų būti pateiktas atsakymas ir kontaktinę informaciją – telefono numerį
  • Aprašyti kreipimosi esmę ir pridėti susijusius dokumentus

  3. Kreipimųsi nagrinėjimas
  3.1. Kreipimųsi nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo gavimo dienos
  3.2. Darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi, gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti papildomos informacijos

  4. Atsakymų pateikimas
  4.1. Kreipimasis išnagrinėjimas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo datos
  4.2. Atsakymas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo to, kokia kalba buvo gautas kreipimasis

 • Kur gauti informaciją apie taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektas gamtines dujas?

  Naujausią informaciją apie taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektas gamtines dujas, taip pat palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu galite sužinoti susisiekę su mumis telefonu +37052619141 arba elektroniu paštu energija@enefit.lt.

  Naujausią informaciją apie gamtinių dujų skirstymo ir perdavimo tarifus, prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą bei sąlygas, duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą ir siūlomas techninės priežiūros paslaugų rūšis rasite AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) ir AB Ambergrid interneto svetainėse:
  Skirstymo sistemos operatorius »
  Perdavimo sistemos operatorius »

 • Kur reikėtų kreiptis esant ginčui su nepriklausomu tiekėju?

  Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą nuorodoje »

Pasiūlymo verslo klientui užsakymo forma

Pasiūlymo verslo klientui užsakymo forma
 • Elektra
 • Dujos
 • Sutinku, kad Enefit UAB gautų istorinius suvartojimo duomenis iš AB ESO.

Išsiuntus užklausą, sutinku gauti komercinę informaciją iš Enefit UAB į nurodytą pašo adresą.

Pateikti