Dažniausiai užduodami klausimai apie elektros energijąVisų pirma, reikia prisiminti, jog tiekėjo pakeitimas vartotojui nieko nekainuoja. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį su tiekėju, vartotojas informuoja energijos skirstomųjų tinklų operatorių „AB ESO" apie tai, kad konkretus vartotojas sudarė elektros pirkimo – pardavimo sutartį bei, kad sutartis įsigalios nuo x dienos. Tai galima padaryti per ESO savitarnos svetainę www.manogile.lt. Reikėtų nepamiršti, kad minimalus ESO informavimo apie planuojamus tiekėjo pasikeitimus laikotarpis yra 3 savaitės. Tad jei klientas norėtų, kad elektros tiekimas prasidėtų nuo sausio 1 d., jis privalo ESO apie tai informuoti ne vėliau kaip iki gruodžio 10 d.

Pasirinkę nepriklausomą tiekėją, vietoje dabar turimos vienos sutarties su ESO turėsite dvi: su pasirinktu nepriklausomu tiekėju dėl elektros energijos tiekimo ir ESO dėl elektros persiuntimo. Elektros energijos suvartojimą, kaip ir seniau, turėsite deklaruoti AB ESO, kuris perduos šiuos duomenis nepriklausomam tiekėjui. Atitinkamai kas mėnesį gausite dvi sąskaitas: pirmiausia iš ESO – tik už elektros persiuntimą, o po to iš nepriklausomo tiekėjo – už sunaudotą elektros energiją. Dvi sąskaitos reiškia iki šiol buvusios vienos sumos išskaidymą, o ne dvigubą apmokėjimą.

Įmonėms, nepasirinkusioms nepriklausomo tiekėjo, taikoma garantinio tiekimo kaina. Garantinio tiekimo kainą nustato ESO ir ją viešai skelbia savo svetainėje.

Pasirašydami sutartį, pardavėjas įsipareigoja tiekti elektros energiją, o pirkėjas ją pirkti pardavimo laikotarpiu. Pardavimo laikotarpiu elektros energija tiekiama už Individualiosiose sąlygose nurodytą kainą.


Pardavėjas gali pateikti pirkėjui pasiūlymą pratęsti sutartį naujam pardavimo laikotarpiui nauja pasiūlyme nustatyta kaina. Pardavėjo pateiktas pasiūlymas galios jame nustatytą laikotarpį, per kurį šalys turi sudaryti atitinkamą sutarties papildymą/ pakeitimą dėl naujos elektros energijos kainos nustatymo naujam pardavimo laikotarpiui. Jei per nurodytą pasiūlymo galiojimo laikotarpį šalys tokio papildymo/ pakeitimo nesudarė, pasiūlymas netenka galios ir sutartis pasibaigia joje nustatyta tvarka.


Neterminuota sutartis gali būti nutraukiama vienai iš šalių raštu pranešus apie tai kitai šaliai ne mažiau kaip prieš 30 d. arba sutartyje ir/arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais.


Terminuota sutartis gali būti nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui tik abipusiu šalių susitarimu arba sutartyje ir/ arba Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytais pagrindais. Be Specialiuosiuose teisės aktuose nustatytų pagrindų pardavėjas turi teisę nutraukti sutartį nepasibaigus pardavimo laikotarpiui vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, rašytiniu įspėjimu pirkėjui pateiktu prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei pirkėjas iš esmės pažeidžia sutartį (pavyzdžiui, laiku nesumoka ar nepilnai sumoka pardavėjui pagal sutartį mokėtinas sumas ir tokios padėties neištaiso per 10 darbo dienų nuo raštiško pardavėjo pranešimo apie nesumokėtą sumą gavimo, pradelsia mokėjimus ilgiau nei 7 kalendorines dienas bent du kartus per dvylikos mėnesių laikotarpį, pradeda vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veiklą, perka elektros energiją objektams iš bet kurio kito elektros energijos tiekėjo be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo, pirkėjui yra pradėtos bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūros). Tuo atveju, jei sutartis nutraukiama nepasibaigus pardavimo laikotarpiui dėl pirkėjo kaltės (įskaitant nutraukimą dėl pirkėjo esminio sutarties pažeidimo, taip pat pirkėjo iniciatyva, kt.), pirkėjas privalo sumokėti sutarties nutraukimo mokestį.

Nepriklausomo tiekėjo tiekiamos elektros energijos kaina – viena galutinės kainos, kurią vartotojas sumoka už sunaudotą elektros energiją, sudedamųjų dalių. Vartotojas taip pat turi susimokėti ESO už elektros persiuntimą (perdavimą, skirstymą, VIAP, sistemines paslaugas) ir akcizo bei pridėtinės vertės mokesčius.

Pavyzdys: elektros energijos kainos sudedamosios dalys 2014 metais

VIAP – viešuosius interesus atitinkančios paslaugos, teikiamos siekiant įgyvendinti valstybės energetikos, ekonominės ir aplinkos apsaugos politikos strateginius tikslus energetikos sektoriuje ir užtikrinti visuomenės interesų įgyvendinimą. VIAP iš vartotojų, prijungtų prie skirstomojo tinklo, surenka energijos skirstomųjų tinklų operatorius ESO, o iš vartotojų, prijungtų prie perdavimo tinklo – perdavimo sistemos operatorius LITGRID.

Už skirstomąjį tinklą atsakinga ESO, už perdavimo sistemą – LITGRID, todėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo, elektros kokybė nėra sutarties su nepriklausomu tiekėju objektas. Esant elektros energijos tiekimo sutrikimams kreiptis reikėtų į energijos skirstomųjų tinklų operatorių – ESO, gedimų registravimo telefono numeriu 1852. Esant kitiems klausimams – klientų aptarnavimo telefono numeriu 1802.

Balansavimas yra tiekėjo atsakomybė už jo portfelyje esančių klientų suvartojimo prognozavimą. Tai taip pat yra finansinė atsakomybė prieš Perdavimo sistemos operatorių Litgrid dėl viso netiksliai prognozuoto kiekio. Paprastai tiekėjai balansavimo paslaugą įtraukia į kainą ir už tai atskirai mokėti nereikia. Jei tai nėra įtraukta į kainą, pasiūlyme vartotojui tai turėtų būti aiškiai nurodyta. Enefit, parduodama elektros energiją galutiniam vartotojui, į siūlomą kainą įtraukia balansavimo sąnaudas, tad mokėti už tai papildomai nereikia.

Nepavykus ginčo išspręsti šalių tarpusavio susitarimu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Daugiau informacijos apie ginčų sprendimą nuorodoje: http://www.regula.lt/Puslapiai/vartotojams/vartotoju-teisiu-apsauga.aspx

Klientų kreipimųsi nagrinėjimo tvarka

1. Sąvokos

Kreipimąsis – pareiškėjo siųstas pranešimas, prašymas ar skundas Pareiškėjas – fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis kreipimąsi

2. Kreipimųsi įteikimas ir priėmimas

2.1. Kreipimaisi pateikiami laisva forma elektroniniu būdu per internetinę svetainę www.enefit.lt arba elektroniniu pašto adresu info@enefit.lt, paštu adresu Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius arba faksu numeriu +370 5 273 0772

2.2. Kreipimąsis pateikiamas tik lietuvių ir anglų kalbomis

2.3. Pareiškėjas kreipimesi privalo nurodyti/pateikti:

  • Vardą, pavardę, įmonės pavadinimą (jei prašymą teikia juridinis asmuo) ir pateikti įgaliojimą, jei kreipimąsi teikia ne įmonės direktorius
  • Kreipimosi pateikimo datą
  • Elektroninio pašto adresą, kuriuo turėtų būti pateiktas atsakymas ir kontaktinę informaciją – telefono numerį
  • Aprašyti kreipimosi esmę ir pridėti susijusius dokumentus

4. Atsakymų pateikimas

3.1. Kreipimųsi nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo gavimo dienos

3.2. Darbuotojas, nagrinėjantis kreipimąsi, gali susisiekti su pareiškėju ir paprašyti papildomos informacijos

3. Kreipimųsi nagrinėjimas

4.1. Kreipimasis išnagrinėjimas ir atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo datos

4.2. Atsakymas pateikiamas lietuvių arba anglų kalba, priklausomai nuo to, kokia kalba buvo gautas kreipimasis

Naujausią informaciją apie taikomus tarifus ir mokėjimus už patiektą elektros energiją kalendoriniais metais, taip pat palyginimą su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu bei vidutiniu tos pačios grupės vartotojo elektros energijos suvartojimu galite sužinoti susisiekę su mumis telefonu +37052619141 arba elektroniu paštu energija@enefit.lt.

Vadovaujantis Valstybinės Kainų ir Energetikos Kontrolės Komisijos patvirtintu Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašu (2013-12-27, Nr. O3-76), Enefit UAB skelbia privalomai skelbiamą informaciją pagal aprašo punktus:

  • 6 punktas. Valdymo organų nariams nustatytas 46,08 Eur vidutinis darbo užmokestis. Kitos išmokos nėra numatytos.
  • 7.8 punktas. Enefit UAB neteikia techninės priežiūros paslaugų.

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija išleido atmintines, kuriose aiškiai ir suprantamai pateikiama informacija vartotojui įvairiais elektros ir šilumos energijos klausimais:

Atmintinė elektros energijos vartotojams »

Atmintinė elektros energijos vartotojams »

Atmintinė elektros energijos vartotojams »